Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom IX

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 633
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 40 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 49,37 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

 

W artykule została przedstawiona wielopłaszczyznowa analiza jednej z kategorii źródeł archeologicznych, interpretowanych jako grociki krzemienne. Tego typu materiał źródłowy jest o tyle istotny, że często stanowi jedyną pozostałość świadczącą o wykorzystaniu łuku w pradziejach. Analizie poddano zbiór liczący 121 okazów, pochodzących z 57 stanowisk z terenu dolnego Nadodrza, chronologicznie związany z młodszym neolitem oraz z przełomem neolitu i epoki brązu, w latach od 2800 do 1600 BC (por. Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008, 32). Z uwagi na wyraźnie niezadowalający stan badań nad grocikami krzemiennymi ze wskazanego okresu pradziejów w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na potrzebę zarówno dalszych ich prezentacji, jak i pogłębionych analiz (Budziszewski, Tunia 2000, 124-125; Włodarczak 2008, 284). Stąd pojawił się pomysł opracowania i opublikowania tej grupy źródeł także z obszaru dolnego Nadodrza. Północną granicę tego terenu stanowi wybrzeże Morza Bałtyckiego, zachodnią – linia rzeki Rędowy, natomiast południową – południowy zasięg Pojezierza Zachodniopomorskiego, ograniczony od wschodu linią prowadzącą w okolicach rzek Drawy i Regi (ryc. 1) (Leciejewicz 1996, 9).

 

Radosław Tomaszewski, Grociki krzemienne z młodszego neolitu i początków epoki brązu z terenu dolnego Nadodrza

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Radosław Tomaszewski  
Grociki krzemienne z młodszego neolitu i początków epoki brązu z terenu dolnego Nadodrza s.7
Flint arrowheads from the younger Neolithic and the beginning of the Bronze Age from the lower Odra River area s.50
   
Dorota Kozłowska  
Osada ludności kultury łużyckiej w Deszcznie, pow. Gorzów Wielkopolski s.51
The settlement of the Lusatian culture in Deszczno, Gorzów Wielkopolski district s.100
   
Milena Teska  
Osady kultury oksywskiej z prawobrzeżnego dolnego Powiśla s.101
The Oksywie culture settlement on the right bank of the lower Vistula River s.125
   
Bartłomiej Rogalski, Sebastian Messal  
Frühe Slawen im Pyritzer Land. Erste Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsvorhabens s.127
The early Slavs in the Pyrzyce Region. The first results of the interdisciplinary research s.205
Wcześni Słowianie w rejonie Pyrzyc. Pierwsze rezultaty badan interdyscyplinarnych s.206
   
Kamil Kajkowski, Paweł Szczepanik  
Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan s.207
The small figural art of early medieval Pomeranians s.247
   
Mieczysław Jusza  
Wrak wczesnośredniowiecznej łodzi wydobyty z Dziwny w okolicy Srebrnego Wzgórza w Wolinie s.249
The wreck of an early medieval boat extracted from the Dziwna Strait near Srebrne Wzgórze (Silver Hill) in Wolin s.268
   
Paweł Kucypera, Tomasz Kurasiński, Piotr Pudło  
Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej (część 2) s.269
Early medieval swords from the collection of the National Museum in Szczecin in the light of a new typological-chronological and technological analysis (part 2) s.296
   
Wojciech Konopka  
Szczecińskie miejsca straceń na tle obiektów jurysdykcji karnej w Europie Środkowej. Próba lokalizacji wybranych obiektów z XIII-XIX wieku s.297
Szczecin places of execution against the background of criminal jurisdiction devices in Central Europe. An attempt to locate selected objects from the 13th-19th centuries s.315
   
Andrzej Zyśko  
Stilusy ze Stargardu źródłem znajomości pisma w średniowiecznym mieście s.317
Styluses from Stargard as a source of knowledge on literacy in a medieval town s.348
   
Maciej Gibczyński, Grzegorz Kurka, Anna Uciechowska-Gawron  
Historia znikania. Losy wiejskich kościołów i cmentarzy na przykładzie Gostynia w gminie Świerzno s.349
A history of disappearing. The fate of rural churches and cemeteries with the example of Gostyń, Świerzno commune s.373
   
Дмитрий Олегович Осипов, Валентин Енисеевич Соболь  
Коллекция кожаной обуви из раскопок в Смоленске s.375
Leather footwear from excavations in Smolensk s.404
Obuwie skórzane z wykopalisk w Smoleńsku s.405
   
Mieszko Pawłowski  
Siedemnastowieczny skarb monet zachodniopomorskich z Choszczna s.407
17th-century hoard of Western Pomerania coins from Choszczno s.454

 

ODKRYCIA

Sebastian Messal, Bartłomiej Rogalski  

Wstępne wyniki prospekcji archeologicznej koryta Małej Iny w miejscowości Lubiana, gm. Pełczyce, pow. Choszczno

Preliminary results of archaeological prospection in the riverbed the Little Ina in Lubiana, Pelczyce commune, Choszczno district

s.455
   
Tomasz Galewski, Andrzej Kuczkowski  

Ślady osadnictwa kultury pomorskiej oraz wczesnośredniowiecznej na stanowisku 3 w Konikowie, gm. Świeszyno, pow. Koszalin

Traces of settlement of pomeranian and early medieval culture in Konikowo, site 3, Świeszyno commune, Koszalin district

s.469
   
Anna Bogumiła Kowalska, Dorota Kozłowska  

Osada w Wełtyniu, gm. Gryfino, stanowisko nr 11 (AZP 34-05/120)

The settlement in Wełtyń, Gryfino commune, site No. 11 (AZP 34-05/120)

s.507
   
Andrzej Janowski  

Średniowieczna antropomorficzna szlufka do pasa z Wolina

A medieval anthropomorphic belt loop from Wolin

s.517
   
Sławomir Słowiński  

Wyniki badań sondażowo-wiertniczych przeprowadzonych na stanowisku nr 3 w Korytowie, gm. Choszczno

The results of test drilling conducted on site No. 3 in Korytowo, Choszczno commune

s.521
   
Michal Grabowski, Aleksander Ostasz  

Drewniana tylnica z terenu „Gazoportu" w Świnoujściu

Wooden sternpost from the LNG area in Swinoujście

s.535
   
Michal Grabowski, Aleksander Ostasz  

Ster zawiasowy z terenu portu w Szczecinie

Hinged rudder from port area in Szczecin

s.545

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof Kowalski  
Anna Bogumiła Kowalska, Marek Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie Centrum, Origines Polonorum, t. 5, Warszawa 2011, 595 s., ISBN 978-83-7436-271-9 s.555
   
Anna B. Kowalska  
Joanna Fonferek, Mirosław Marcinkowski, Urszula Sieńkowska, Elbląg - życie codzienne w porcie hanzeatyckim / Elbląg - everyday life in the Hanseatic port, Elblag 2012. 180 s., ISBN 978-83-7789-141-4 s.557
   
Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem, red. Witold Świętosławski, "Acta Archaelogica Lodziensia" 58, Łódź 2012, 192 s., ISSN 0065-0986 s.559
   
Joanna Wojtkowiak, Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX-XI wiek), Wrocław 2012, 162 s., ISBN 978-83-935760-3-6 s.561
   
Błażej M. Stanisławski, Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina, Wrocław 2012, 254 s., ISBN 978-83-89499-80-8 s.562
   
Malgorzata Grupa, Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja, Toruń 2012, 346 s., ISBN 978-83-231-2859-5 s.563
   
Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Tom I, cz. 1: Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów, Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Tom I, cz. 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności; Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Tom I, cz. 3: Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Analizy, red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz, Studia nad Truso, t. 1, Elblag 2012, ISBN 978-83-63016-12-8 s.564
   
Badania zachodniej części kwartalu V, red. Karol Kwiatkowski, Archeologia Stargardu, t. 1, Stargard 2012, 298 s., ISBN 978-83-61456-56-8; ISSN 2299-6389 s.565
   
Antoni Porzeziński, Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze, Terra Incognita, t. 3, Chojna 2012, 135 s., ISBN 978-83-932245-3-1 s.567
   
Grażyna Nawrolska, Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych, Elblag 2012, 210 s., ISBN 978-83-935048-0-0 s.568
   
Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich / Lost – Saved. The Pomerania Antiquities Collection of Szczecin, red. Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka, Szczecin 2012, 392 s., ISBN 978-83-63365-20-2 570 s.570
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok. Suplement s.571
   
Indeks nazw geograficznych 2011. Suplement s.577
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok s.578
   
Indeks nazw geograficznych 2012 s.605

 

KRONIKA

Niecodzienna uroczystość w Muzeum Narodowym w Szczecinie s.607
   
Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne "Motywy Przez Wieki" Motyw głowy w perspektywie porównawczej, Bytów 13-14 kwietnia 2012 s.610
   
XI Sesja Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych" Małkocin 9-11 maja 2012 s.614
   
Child and childhood in the light of archeology - problems and research perspectives Warsztaty Archeologii Dzieciństwa, Małkocin 5-6 listopada 2012 s.616
   
Pocztówka wysłana w przyszłość s.618
   
Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich s.622
   
Grobowce megalityczne Pomorza Zachodniego. Program badawczo-konserwatorski s.625
   
Alicja Hamling (29 sierpnia 1928-28 czerwca 2011) s.630
   
Bibliografia prac Alicji Hamling s.632