Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom 6/7, zeszyt 1

Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 41,15 zł

CZASOPISMO
Szczecin 2011
il.: fot., mapy, rys., tab. kolorowe i czarno-białe
streszcz. w jęz. ang.
format: 17 x 24
oprawa: miękka
ISSN 0076-5236

W roku 2004 ukazała się nowa seria, która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. W tej edycji poszczególne tomy zostały podzielone na zeszyty, zawierające opracowania z zakresu jednej lub dwóch dziedzin.

 Materiały Zachodniopomorskie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

 Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

W tym numerze:

JUBILEUSZ PROFESORA WŁADYSŁAWA FILIPOWIAKA

List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, s. 9-10

List gratulacyjny Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, s. 11-13

Tabula gratulatoria, s. 14

Ilkiewicz Jolanta, Narzędzia z poroża jeleniowatych z Pobrzeża Koszalińskiego, s. 15-41

Ilkiewicz Jolanta, Deer antler tools from Koszalin Coast, s. 42

Kowalski Krzysztof, Kozłowska-Skoczka Dorota, Przyczynek do badań nad początkami epoki brązu w strefie dolnej Odry. Barnisław stanowisko 32, gm. Kołbaskowo, s. 43-83

Kowalski Krzysztof, Kozłowska-Skoczka Dorota, A contribution to the studies on the beginnings of the Bronze Age in the lower Odra area. Barnisław site 32, Kołbaskowo commune, s. 84-85

Rogalski Bartłomiej, Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 30 w Warszkowie,

pow. Sławno, woj. Zachodniopomorskie, s. 87-120

Rogalski Bartłomiej, Results of archaeological research at site 30 in Warszkowo, Sławno district, the Zachodniopomorskie Voivodeship, s. 121

Porzeziński Antoni, Lubieszewo, gm. Gryfice – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy

z VIII-XII wieku n.e., s. 123-165

Porzeziński Antoni, Lubieszewo, Gryfice commune – an early medieval settlement complex from the 8th-12th centuries AD, s. 166

Czonstke Karolina, Biżuteria słowiańska z wczesnośredniowiecznych skarbów bornholmskich, s. 167-201

Czonstke Karolina, Slavic jewellery from early medieval hoards in Bornholm, s. 202

Stanisławski Błażej, Obce wyroby garncarskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie, s. 203-220

Stanisławski Błażej, Foreign pottery artefacts in early medieval Wolin, s. 221

Stanisławski Błażej, Budownictwo wczesnośredniowiecznego Wolina – próba reinterpretacji, s. 223-267

Stanisławski Błażej, Buildings of the early medieval Wolin – an attempt at reinterpretation, s. 268

Głosek Marian, Uciechowska-Gawron Anna, Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie, s. 269-283, 2 k.il

Głosek Marian, Uciechowska-Gawron Anna, An early medieval shield from the borough in Szczecin, s. 284

Jagielska Irena, Badania i konserwacja drewnianej tarczy ze szczecińskiego Podzamcza, s. 285-297, 2 k.il.

Jagielska Irena, The study and conservation of a wooden shield from Podzamcze in Szczecin 297, s. 298

Klimek Leszek, Kucypera Paweł, Kurasiński Tomasz, Piotr Pudło, Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej, s. 299-324

Klimek Leszek, Kucypera Paweł, Kurasiński Tomasz, Piotr Pudło, Early medieval swords from the collection of the National Museum in Szczecin in the light of a new typological-chronological and technological analysis, s. 325

Kajkowski Kamil, Kuczkowski Andrzej, Pokarm duszy – pokarm dla ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza, s. 327-355

Kajkowski Kamil, Kuczkowski, Andrzej Food for the soul – food for the body. Animal remains in early medieval burial space in Pomerania, s. 356

Kwiatkowski Karol, Jednorodne fajki gliniane z badań kwartału staromiejskiego w Stargardzie, s. 357-383

Kwiatkowski Karol, One-piece clay tobacco pipes from the research in the Old Town quarter

in Stargard, s. 383

Pawłowski Mieszko, Skarb miedzianych szelągów Jana Kazimierza w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s. 385-400

Pawłowski Mieszko, The hoard of copper shillings of Jan Kazimierz from the collection

of the National Museum in Szczecin, s. 401

Borowski Jacek, Kuczkowski Andrzej, Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń nadbrzeżnych w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg, s. 403-415

Borowski Jacek, Kuczkowski Andrzej, Relics of late medieval and modern coastal structures in Dźwirzyno,Kołobrzeg district, s. 416-

Kałagate Sławomir, Uciechowska-Gawron Anna, Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Skalinie stan. 38 (AZP 33-10/129). Aneks: Ekspertyza antropologiczna i opracowanie ciałopalnych szczątków ludzkich ze stanowiska Skalin 38 (AZP 33-10/129)

(Anna Wrzesińska), s. 417-433

Dworaczyk Marek, Nowe odkrycia na osadzie w Ustowie, s. 435-441

Kuczkowski Andrzej, Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów, s. 443-447

Borkowski Jacek, Kuczkowski Andrzej, Ciałopalny pochówek „alienata” z cmentarzyska przy kościele św. Mikołaja w Szczecinku, s. 449-452

Słowiński Sławomir, Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych

na stanowisku nr 1 w Szczecinku – zamek, s. 453-461

Kajkowski Kamil, Rec. J. Urtans, Ancient cult sites of Semigallia (Zemgales senas kulta vietos), CCC papers: 11, Tapas 2008, ss. 223, ISBN 978-9984-796-39-0, s. 463-473

Kowalówka Agnieszka, Skarby wieków średnich. Wystawa czasowa, s. 475-477

Rogalski Bartłomiej, Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet –

zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert