Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom VI/VII

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 484
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2011
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 245 mm
Cena podstawowa dla wariantu 41,15 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

 

Narzędzia i broń wykonane z kości, w tym z poroża, niewątpliwie odgrywały dużą rolę w społeczeństwach pradziejowych, szczególnie w starszych okresach. Większość z nich jednak nie zachowała się do naszych czasów, głównie z powodu niekorzystnych warunków podepozycyjnych, powodujących całkowity rozkład substancji organicznych. Pobrzeże Koszalińskie należy do regionów, w których odkryto znaczną liczbę tego rodzaju znalezisk, niestety w większości przypadków bez kontekstu archeologicznego (tzw. znaleziska luźne). Niemniej również one, mimo ograniczonej wartości poznawczej, warte są szerszej publikacji, stanowią bowiem świadectwo najstarszego osadnictwa na południowym wybrzeżu Bałtyku.

 

Jolanta Ilkiewicz, Narzędzia z poroża jeleniowatych z Pobrzeża Koszalińskiego

 

Spis treści

JUBILEUSZ PROFESORA WŁADYSŁAWA FILIPOWIAKA  
List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN s.9
List gratulacyjny Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie s.11
Tabula gratulatoria s.14

 

STUDIA I MATERIAŁY

Jolanta Ilkiewicz  
Narzędzia z poroża jeleniowatych z Pobrzeża Koszalińskiego s.15
Deer antler tools from Koszalin Coast s.42
   
Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka  
Przyczynek do badań nad początkami epoki brązu w strefie dolnej Odry. Barnisław stanowisko 32, gm. Kołbaskowo s.43
A contribution to the studies on the beginnings of the Bronze Age in the lower Odra area. Barnisław site 32, Kołbaskowo commune s.84
   
Bartłomiej Rogalski  
Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 30 w Warszkowie, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie s.87
Results of archaeological research at site 30 in Warszkowo, Sławno district, the Zachodniopomorskie Voivodeship s.121
   
Antoni Porzeziński  
Lubieszewo, gm. Gryfice – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z VIII-XII wieku n.e. s.123
Lubieszewo, Gryfice commune – an early medieval settlement complex from the 8th-12th centuries AD s.166
   
Karolina Czonstke  
Biżuteria słowiańska z wczesnośredniowiecznych skarbów bornholmskich s.167
Slavic jewellery from early medieval hoards in Bornholm s.202
   
Błażej Stanisławski  
Obce wyroby garncarskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie s.203
Foreign pottery artefacts in early medieval Wolin s.221
   
Błażej Stanisławski  
Budownictwo wczesnośredniowiecznego Wolina – próba reinterpretacji s.223
Buildings of the early medieval Wolin – an attempt at reinterpretation s.268
   
Marian Głosek, Anna Uciechowska-Gawron  
Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie s.269
An early medieval shield from the borough in Szczecin s.283
   
Irena Jagielska  
Badania i konserwacja drewnianej tarczy ze szczecińskiego Podzamcza s.285
The study and conservation of a wooden shield from Podzamcze in Szczecin s.297
   
Leszek Klimek. Pawel Kucypera, Tomasz Kurasiński, Piotr Pudło  
Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej s.299
Early medieval swords from the collection of the National Museum in Szczecin in the light of a new typological-chronological and technological analysis s.325
   
Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski  
Pokarm duszy – pokarm dla ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza s.327
Food for the soul – food for the body. Animal remains in early medieval burial space in Pomerania s.356
   
Karol Kwiatkowski  
Jednorodne fajki gliniane z badań kwartału staromiejskiego w Stargardzie s.357
One-piece clay tobacco pipes from the research in the Old Town quarter in Stargard s.383
   
Mieszko Pawłowski  
Skarb miedzianych szelągów Jana Kazimierza w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie s.385
The hoard of copper shillings of Jan Kazimierz from the collection of the National Museum in Szczecin s.401
   
Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski  
Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń nadbrzeżnych w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg s.403
Relics of late medieval and modern coastal structures in Dźwirzyno, Kołobrzeg district s.416

 

ODKRYCIA

Sławomir Kałagate, Anna Uciechowska-Gawron  
Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Skalinie stan. 38 (AZP 33-10/129). Aneks: Ekspertyza antropologiczna i opracowanie ciałopalnych szczątków ludzkich ze stanowiska Skalin 38 (AZP 33-10/129) (Anna Wrzesińska) s.417
   
Marck Dworaczyk  
Nowe odkrycia na osadzie w Ustowie s.435
   
Andrzej Kuczkowski  
Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów s.443
   
Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski  
Ciałopalny pochówek "alienata" z cmentarzyska przy kościele św. Mikołaja w Szczecinku s.449
   
Sławomir Słowinski  
Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Szczecinku – zamek s.453

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Kamil Kajkowski  
Rec. J. Urtāns, Ancient cult sites of Semigallia (Zemgales senās kulta vietos), CCC papers: 11, Tapas 2008, ss. 223, ISBN 978-9984-796-39-0 s.463

 

KRONIKA

 Skarby wieków średnich. Wystawa czasowa s.475
   
 Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet - zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert (Wcześni Slowianie u ujścia Odry-Historia osadnicza Ziemi Pyrzyckiej od 6. do 9. w. n.e.) s.479
   
 Władysław Garczyński (11.01.1925-06.01.2010) s.481