Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 436
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2006
ISBN/ISSN : 83-86136-61-8
Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,70 zł

Monografia prezentująca efekty prac ratunkowo-badawczych z lat 1978–1982, które przeprowadzono na obszarze nowo odkrytego cmentarzyska szkieletowego na stan. 2a w Cedyni. Praca zawiera osiem rozdziałów opatrzonych wprowadzeniem, bibliografią oraz materiałem ilustrującym omawiane zagadnienie (na 158 stronach). W rozdziale I – zatytułowanym Katalog źródeł – znajduje się opis grobów, rowów grodzących, obiektów quasi-osadniczych, materiału ceramicznego i inne. W następnym rozdziale dokonano charakterystyki cmentarzyska z uwagi na m.in.: lokalizację, groby, konstrukcje, rozplanowanie przestrzenne, strukturę demograficzną. W kolejnej części omówiono inwentarz grobowy w tym: narzędzia i przedmioty codziennego użytku, militaria, ubiór, przedmioty kultu, monety i ozdoby. Analizę materiału zabytkowego z wypełniska rowów i obiektów quasi-osadniczych podjęto w rozdziale IV. W części V dokonano analizy funkcjonalno-chronologicznej obiektów. Ostatnie trzy rozdziały dotyczą chronologii cmentarzyska, zestawienia porównawczego z innymi nekropolami cedyńskimi oraz omówienia początków obrządku szkieletowego na Pomorzu Zachodnim.

fragment tekstu (prof. dr hab. Władysław Filipowiak): Opracowanie cmentarzyska cedyńskiego dostarcza wiele nowych źródeł, istotnych dla poznania obrządku grzebalnego na obszarze ujścia Odry. Poszerzy dotychczasowy stan wiedzy o życiu dawnych mieszkańców tych terenów.