Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wandlungen / Przemiany

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 300
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
ISBN/ISSN : 978-83-63365-11-0
Długość: 21 mm
Szerokość: 2 mm
Wysokość: 25 mm
Cena podstawowa dla wariantu 45,00 zł

 

Dwujęzyczna publikacja zatytułowana Wandlungen. Von Klinger bis Kanoldt – die Grafik der deutschsprachigen Länder aus der Sammlung des Nationalmuseums Stettin / Przemiany. Od Klingera do Kanoldta – grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie jest efektem trzeciego już wspólnego projektu Fundacji Ernsta Barlacha w Güstrow oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. W minionych latach, w ścisłej współpracy instytucje te przygotowały dwa przedsięwzięcia ekspozycyjno-wydawnicze: Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty oraz Figura. Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

 

Katalog to prezentacja wielowątkowej panoramy sztuki niemieckiej drugiej połowy XIX i pierwszych dekad XX wieku. Rozwijała się w wielu ówczesnych centrach sztuki – Monachium, Düsseldorfie, Berlinie, Dreźnie, Wiedniu, Stuttgarcie, jak i w wielu odległych od nich koloniach artystycznych, reprezentujących rozmaite tendencje, kierunki i prądy artystyczne – od późnego romantyzmu przez symbolizm, impresjonizm w swej szczególnej niemieckiej odmianie, wyróżniający się na tle europejskim niemiecki ekspresjonizm po właściwy dla kraju nad Renem, Łabą i Szprewą nurt Nowej Rzeczowości. Dzieła m.in. Maksa Liebermanna, Käthe Kollwitz, Maksa Klingera, Lovisa Corintha, Maksa Pechsteina, Maksa Slevogta, Emila Orlika, Egona Schielego, Ottona Hettnera, Emila Noldego, Ernsta Barlacha, Alfreda Kubina, Paula Kleego, Alexandra Kanoldta oferują wędrówkę po zakamarkach niemieckiej duszy. Przewodnikiem został Ernst Barlach, a ściślej – jego cztery książki opublikowane w berlińskiej oficynie Paula Cassirera. Ich tytuły stały się inspiracją dla autorów polsko-niemieckiego przedsięwzięcia oraz określiły dukt myśli nad wystawą i publikacją: Przemiany, Czas wojny i niedoli, Ku radości i Głowa.

 

Dariusz Kacprzak, Von Max Klinger bis Alexander Kanoldt - in schwarzen Strichen über die deutsche Seele, Od Maksa Klingera do Alexandra Kanoldta - czarną kreską o niemieckiej duszy

 

Katalog bieten ein vielschichtiges Panorama der deut- schen Kunst der zweiten Hälfte des 19. Jh. und der ersten Jahrzehnte des 20. Jh. Sie entwickelte sich damals in zahlreichen Kunstzentren wie München, Düs- seldorf, Berlin, Dresden, Wien und Stuttgart, aber auch in vielen abgelegenen Künstlerkolonien, dabei umfasste sie verschiedene Tendenzen, Richtungen und Strömun- gen, von der Spätromantik über den Symbolismus, den Impressionismus in seiner spezifisch deutschen Prä- gung, den deutschen Expressionismus, der sich von dem europäischen merklich abhob, bis hin zur Neuen Sachlichkeit, einer eigenen Kunstbewegung am Rhein, an der Elbe und der Spree. Werke u. a. von Max Lieber- mann, Käthe Kollwitz, Max Klinger, Lovis Corinth, Max Pechstein, Max Slevogt, Emil Orlik, Egon Schiele, Otto Hettner, Emil Nolde, Ernst Barlach, Alfred Kubin, Paul Klee, Alexander Kanoldt laden dazu ein, die Winkel der deutschen Seele zu erkunden. Zum Reiseführer wurde Ernst Barlach erwählt, genau gesagt: seine vier Bücher, die im Berliner Verlag Paul Cassirer erschienen sind. Ihre Titel wurden zu einer Inspiration für die Autoren des deutsch-polnischen Projekts und bestimmten den Gedankengang, der der Ausstellung und der Publikation zugrunde lag: Die Wandlungen Gottes, Kriegs- und Not- zeit, An die Freude und Der Kopf.

 

Dariusz Kacprzak, Von Max Klinger bis Alexander Kanoldt - in schwarzen Strichen über die deutsche Seele, Od Maksa Klingera do Alexandra Kanoldta - czarną kreską o niemieckiej duszy

 

 

Spis treści

Dariusz Kacprzak, Od Maksa Klingera do Alexandra Kanoldta - czarną kreską o niemieckiej duszy

s.7

Ewa Gwiazdowska, Sztuka - niekończąca się podróż do istoty rzeczy

s.13

Volker Probst i jego wydawnictwo

s.35

llustracje

s.47

Katalog dzieł

s.89

Literatura

s.281
   

 

 Inhaltsverzeichnis

Dariusz Kacprzak, Von Max Klinger bis Alexander Kanoldt - in schwarzen Strichen über die deutsche Seele

s.7

Ewa Gwiazdowska,Die Kunst – eine nie endende Reise zum Kern der Sache

s.13

Volker Probst,Paul Cassirer und sein Verlag

s.35

Abbildungen

s.47

Katalogder Werke

s.89

Literatur

s.281