Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom XIII

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Format: niestandardowy
Ilość stron: 396
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 24 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 51,43 zł

W roku 2004 ukazała się Nowa Seria "Materiałów Zachodniopomorskich", która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. Roczniki Naukowe Muzeum Narodowego w Szczecinie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

Jednym z założeń przyjętych przez Konrada Jażdżewskiego w trakcie opracowywania na początku lat trzydziestych XX wieku syntezy kultury pucharów lejkowatych (dalej KPL) z ziem centralnych i zachodnich ówczesnej Polski było uwzględnienie znalezisk z obszarów sąsiednich, w tym z przyległych części Niemiec, w zakresie umożliwiającym kompleksowe przedstawienie podjętej problematyki badawczej (Jażdżewski 1936, 8). Myśl o konieczności zapoznania się z materiałami KPL z większego terytorium towarzyszyła pracy K. Jażdżewskiego od 1929 roku, kiedy jako student Uniwersytetu Poznańskiego rozpoczął kwerendę źródeł KPL z Wielkopolski (Jażdżewski 1936, 5-7), kontynuując zainteresowania neolitem rozbudzone odkryciami dokonanymi jeszcze przed podjęciem studiów i na ich początku (Jażdżewski 1927; 1995, 33-34, 62-63).

 

Krzysztof Kowalski, Kwerenda źródeł kultury pucharów lejkowatych przeprowadzona przez Konrada Jażdżewskiego w 1931 roku na obszarze ówczesnej prowincji Pomorze

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Krzysztof Kowalski  
Kwerenda źródeł kultury pucharów lejkowatych przeprowadzona przez Konrada Jażdżewskiego w 1931 roku na obszarze ówczesnej prowincji Pomorze s.9
Preliminary search for the Funnel Beaker culture sources conducted by Konrad Jazdżewski in 1931 in the area of the then Province of Pomerania s.34
   
Radosław Janiak  
Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury pomorskiej w Zakowie, gm. Sulęczyno. Badania w latach 2014-2015 s.35
Barrow cemetery of the Pomeranian culture in Zakowo, Sulęczyno commune. The archaeological excavations conducted in 2014-2015 s.54
   
Antoni Porzeziński  
Cedyńskie pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych i ich koneksje kulturowe s.55
Stone-lined inhumations from Cedynia and their cultural connections s.70
   
Aleksander Piasecki, Pawel M. Pogodziński  
Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Badania w 2014 roku s.71
Early medieval pottery vessels from Salt Island in Kołobrzeg. The excavation in 2014 s.136
   
Jarosław Rola  
Archeologiczne badania ratownicze w Ujściu nad Notecią w 2008 roku. Zagadnienia wstępne s.137
Rescue excavations in Ujście nad Notecią in 2008. Introduction s.143
   
Anna B. Kowalska  
Średniowieczne skórnictwo z pogranicza Wielkopolski i Pomorza w świetle znalezisk z Ujścia s.145
Medieval leatherworking in the borderland between Greater Poland and Pomerania in the light of the finds from Ujście s.174
   
Dmitrij O. Osipov  
Составные подошвы из раскопок в Великом Новгороде s.175
Multipiece soles from excavations in Veliky Novogrod s.189
Wieloczęściowe podeszwy z badań wykopaliskowych w Nowogrodzie Wielkim s.190
   
Dorota Cyngot  
Ewolucja łyżew – od form kościanych do żelaznych s.191
Evolution of ice skates – from bone to iron forms s.224
   
Kinga Krasnodębska  
Średniowieczna antaba ze Szczecina – uwagi dotyczące historii i symboliki s.225
Medieval door knocker from Szczecin – remarks on its history and symbolism s.236

 

ODKRYCIA

Bartłomiej Rogalski  

Badania rozpoznawczo-weryfikacyjne na stanowisku 75 w Trzcińsku-Zdroju, pow. gryfiński (AZP 40-06/133) w 2016 roku

Verification and reconnaissance survey at site 75 in Trzcińsko-Zdrój, Gryfino district (AZP 40-06/133) in 2016

s.237
   
Anna B. Kowalska, Sebastian Messal  

Die archäologischen Arbeiten in Świelubie 2015-2016

Excavations at Świelubie in 2015-2016

Badania archeologiczne w Świelubiu w latach 2015-2016

s.243
   
Iwona Wojciechowska  

Pierwsze znalezisko fragmentu naczynia kamionkowego "grupy Falkego" ze Stargardu

The first find of the fragment of "the Falke Group" stoneware vessel in Stargard

s.253

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Anna B. Kowalska  
Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday, Eds. Irene Baug, Janicke Larsen, Sigrid Samset Mygland. "University of Bergen Archaeological Series" 8 s.259
   
Anna Uciechowska-Gawron  
Trzebiatów - spotkania pomorskie 2014, red. Janina Kochanowska, Trzebiatów 2015 s.267
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp s.269
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2014 rok. Suplement s.271
Indeks nazw geograficznych za 2014 rok. Suplement s.272
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2015 rok s.273
Indeks nazw geograficznych za 2015 rok s.315
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2016 rok s.319
Indeks nazw geograficznych za 2016 rok s.357

 

KRONIKA

Izabela Sukiennicka  
Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta. Wystawa czasowa s.361
   
Izabela Sukiennicka  
Wędrówki archeologiczne po ziemi łobeskiej. Wystawa czasowa s.367
   
Izabela Sukiennicka  
Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Wystawa czasowa s.371
   
Izabela Sukiennicka  
Skarb z Moltowa s.375
   
Agnieszka Matuszewska, Jacek Gid  
Konferencja w Sułkowie s.379
   
Ewa Prądzyńska  
Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana. Wystawa czasowa s.383
   
Ewa Prądzyńska  
Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki. Kolekcja Oleńki Darkowskiej-Nidzgorskiej i Denisa Nidzgorskiego-Gordiera w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa stała s.389