Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu. Katalog wystawy

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 517
Rok wydania: 2022
ISBN/ISSN : 978-83-67578-10-3
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin

 

Publikacja e-book dostępna jest w Repozytorium Cyfrowym MNS

Misterium Światła jest nową wystawą stałą Muzeum Narodowego w Szczecinie, prezentującą sztukę średniowieczną powstałą na przestrzeni czterech wieków historii Pomorza włączonego w społeczno-polityczne struktury chrześcijańskiej Europy. Długotrwały proces chrystianizacji tych ziem zakończył się sukcesem dzięki dwukrotnej misji ‒ w 1124 i 1128 r. ‒ biskupa Ottona z Bambergu, nazywanego „Apostołem Pomorza”, którego monumentalna figura z dawnej kolegiaty przy szczecińskiej rezydencji książąt pomorskich wita widzów wchodzących na ekspozycję. Prezentowane na wystawie zabytki w zasadniczej części pochodzą z pomorskich kościołów, z polskiej i niemieckiej części historycznego Pomorza, rozciągającego się po obu stronach Odry, władanego przez książąt z dynastii Gryfitów, najpierw lenników Polski, potem Danii, a następnie Niemiec. Niegdyś związane były ze sprawowaniem kultu, odzwierciedlały i uzasadniały idee ówczesnej myśli chrześcijańskiej, a także zaspokajały społeczno-religijne potrzeby wyznawców i fundatorów, zmieniające się na przestrzeni wieków. Kres tej epoki wyznacza data kolejnej religijnej transformacji Pomorza – oficjalnego przyjęcia reformacji w 1534 r.

 

W zbiorach sztuki dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie znajduje się największa i najważniejsza kolekcja sztuki średniowiecznej dawnego Księstwa Pomorskiego. Jest to też zarazem jedna z najważniejszych kolekcji średniowiecznej spuścizny artystycznej południowego pobrzeża Bałtyku. (...)

Wystawa Misterium Światła odzwierciedla aktualny stan badań nad średniowieczną sztuką pomorską, który wyrasta z długiej – sięgającej już dwustu lat – tradycji badawczej niemieckich i polskich historyków sztuki i muzealników. W ramach przygotowań do wystawy wiele dzieł zostało poddanych konserwacji. Dzięki temu możliwe było stworzenie nowoczesnej ekspozycji z odpowiednią oprawą multimedialną, pozwalającej nie tylko na ukazanie wspaniałości zbiorów sztuki dawnej, ale i naświetlenie związanych z nią frapujących problemów, w których jak w lustrze przegląda się skomplikowane dziedzictwo Pomorza.

 

Lech Karwowski, Wstęp

 

Die Sammlung Alter Kunst des Nationalmuseums Stettin umfasst die größte und bedeutendste Kollektion mittelalterlicher Kunst des ehemaligen Herzogtums Pommern. Dies ist auch eine der wichtigsten Sammlungen des mittelalterlichen Kunsterbes des südlichen Ostseeraums. (...)

Das in der Ausstellung Mysterium des Lichts präsentierte Bild der mittelalterlichen Kunst Pommerns basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die auf den zweihundertjährigen Forschungen deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Museologen basieren. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Ausstellung wurden viele Kunstwerke Konservierungsmaßnahmen unterzogen. So konnte eine moderne Ausstellung mit einem angemessenen multimedialen Rahmen geschaffen werden, die nicht nur die Pracht der Sammlung Alter Kunst zeigt, sondern auch die damit verbundenen frappierenden Probleme beleuchtet, in denen sich das komplexe Erbe Pommerns wie in einem Spiegel zeigt.

 

Lech Karwowski, Einleitung

 

Spis treści

Lech Karwowski

Wstęp

s.9

Kinga Krasnodębska

Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu – wprowadzenie do wystawy i katalogu

s.15

Przemysław Waszak

Rzeźba XV wieku na Pomorzu Zachodnim w kontekście sztuki europejskiej

s.33

Przemysław Waszak

Warsztat Mistrza Pasji Chociwelskiej – charakterystyka, geneza artystyczna, znaczenie regionalne i ponadregionalne

s.45

Katalog

s.61

Bibliografia

s.459

Źródła i autorzy fotografii

s.515

Impressum

s.516

 

Inhalt

Lech Karwowski

Einleitung

s.9

Kinga Krasnodębska

Mysterium des Lichts. Mittelalterliche Kunst in Pommern – eine Einführung in die Ausstellung und den Katalog

s.15

Przemysław Waszak

Die hinterpommersche Skulptur des 15. Jahrhunderts im Kontext der europäischen Kunst

s.33

Przemysław Waszak

Die Werkstatt des Meisters der Freienwalder Passion – Charakteristik, künstlerische Genese, regionale und überregionale Bedeutung

s.45

Katalog

s.61

Literaturverzeichnis

s.495

Abbildungsnachweis

s.515

Impressum

s.516