Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom XVI

Ilość stron: 430
Format: niestandardowy
Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 25 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 66,00 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

Szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne prowadzono w Kędzierzynie w okresie od 18 XI 2015 do 9 V 2017 roku. W ich wyniku przebadano łącznie powierzchnię 130 arów i odkryto 402 obiekty nieruchome. Północno-zachodnią część stanowiska zajmował wykop szerokopłaszczynowy, podczas gdy we wschodniej części założono sondaże o szerokości 5 i 10 m (ryc. 1 i 2). Z wypełnisk jam osadniczych oraz warstwy akumulacyjnej pochodzi ok. 15 tys. zabytków ruchomych, głównie ułamków ceramiki naczyniowej (Kamyszek et al. 2017). W trakcie badań odsłonięto relikty osadnictwa z epoki kamienia, wczesnej epoki żelaza, wczesnego średniowiecza oraz ślady nowożytnej aktywności gospodarczej. Niemal wszystkie znaleziska (96% zabytków ceramicznych) należy łączyć z ludnością kultury pomorskiej. W tym artykule przedstawione zostaną pozostałości osadnictwa mezolitycznego, neolitycznego, średniowiecznego i nowożytnego (ryc. 2).

 

Lidia Kamyszek, Leszek Żygadło, Ślady osadnictwa z epoki kamienia i wczesnego średniowiecza oraz odkrycia z okresu nowożytnego na stanowisku nr 12 w Kędzierzynie, gm. Sianów, pow. koszaliński

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Lidia Kamyszek, Leszek Żygadło  
Ślady osadnictwa z epoki kamienia i wczesnego średniowiecza oraz odkrycia z okresu nowożytnego na stanowisku nr 12 w Kędzierzynie, gm. Sianów, pow. koszaliński s.9
Traces of settlement from the Stone Age and Early Middle Ages, and discoveries from the early modern period on site 12 at Kędzierzyn, Sianów commune, Koszalin district s.35
   
Bogdan R. Przybyła  
Konstrukcje megalityczne w dorzeczu środkowej Regi. Badania nieinwazyjne w latach 2015-2017 s.37
Megaliths located in the central River Rega basin. Non-invasive research in 2015-2017 s.79
   
Jarosław Rola  
"Północna brama” państwa Mieszka I. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2008 roku w Ujściu nad Notecią s.81
"Northern gate" of Mieszko I's country. Results of the rescue excavation conducted in 2008 at Ujście by the River Noteć s.118
   
   Anna Wrzesińska  

   Aneks 1. Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych

   Appendix 1. Anthropological examination of skeletal remains

s.119
   
   Andrzej Sikorski  

   Aneks 2. Elementy tekstylne na fragmentach skórzanego obuwia

   Appendix 2. Pieces of textile on fragments of leather footwear

s.123
   
Kinga Zamelska-Monczak  
Średniowieczna i nowożytna ceramika naczyniowa z badań ratowniczych przeprowadzonych w Ujściu w 2008 roku s.135
Pottery vessels from medieval and early modern period found during rescue excavation at Ujście in 2008 s.190
   
Genowefa Horoszko  
"Zaginione – ocalone". Średniowieczne monety ze skarbu gryfińskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum w Koszalinie s.191
Lost-Saved. Medieval coins from Gryfino hoard in the collection gathered by the National Museum in Szczecin and the Museum in Koszalin s.245
   
Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz  
Pokój w Stralsundzie a rozkwit późnogotyckiej architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim: powiązania pomiędzy polityką, gospodarką a koniunkturą budowlaną s.247
Treaty of Stralsund and the peak development of the late Gothic church architecture in Western Pomerania: links between politics, economy and demand for building s.287
   
Marek Ober  
Ceramiczne płaskorzeźby portali kościołów w Drawsku Pomorskim i Dobiegniewie s.289
Ceramic reliefs of church portals in Drawsko Pomorskie and Dobiegniew s.312
   
Mieszko Pawłowski  
Pozyskiwanie złota od ludności cywilnej w okresie I wojny światowej w świetle dokumentów Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej w Szczecinie s.313
Collecting gold from civilians during World War I in the light of Province of Pomerania Chief President's documents s.327

 

ODKRYCIA

Karolina Bucka  

Brązowa siekierka ze skrzydełkami ze Świętego, pow. stargardzki. Przyczynek do badań nad metalurgią późnej epoki brązu

Bronze winged axe from Swięte, Stargard district. A contribution to the studies on the Late Bronze Age metallurgy

s.329
   
Bogdan R. Przybyła  

Znaki graniczne z okolic Ginawy, gm. Węgorzyno

Boundary markers near the village of Ginawa, Węgorzyno commune

s.339

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Piotr Piętkowski  

Szczecińskie stawy

Tadeusz Białecki, Szczecin 2019, ss. 118, ISBN 978-83-942725-6-2

s.349
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp s.353
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2019 s.355
Indeks nazw geograficznych za rok 2019 s.402

 

KRONIKA

Agnieszka Słowińska  
"Dzban roku". Wystawa czasowa s.405
   
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz  
Wojna i przełom ustrojowy w "Przełomach" – kronika wystaw s.415
   
Anna Lew-Machniak, Małgorzata Peszko  
Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918. Wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Szczecinie s.423