Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria. Tom XV

Ilość stron: 523
Format: niestandardowy
Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Format: A4
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 72,00 zł

W roku 2004 ukazała się Nowa Seria "Materiałów Zachodniopomorskich", która jest kontynuacją wcześniejszych wydań.
Roczniki Naukowe Muzeum Narodowego w Szczecinie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz
środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

W obszarze zainteresowań toponimią dla E. Rzetelskiej-Feleszko bardzo ważna była działalność w Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, instytucji kontynuującej prace Komisji Ustalania Nazw Miejscowości (KUNM), utworzonej w 1934 roku w celu standaryzacji nazewnictwa na obszarze Polski (por. Czopek-Kopciuch 2012, 72). Właściwe nazewnictwo umożliwia sprawne funkcjonowanie administracji, poczty, komunikacji, toteż doceniając jego rangę, zwłaszcza w okresach po radykalnych zmianach spowodowanych obiema wojnami światowymi, władze państwa włączały do prac Komisji wybitnych geografów, historyków, językoznawców.

 

Dorota Cyngot, Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko i toponimia Pomorza Zachodniego, czyli o współpracy językoznawcy z archeologami

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Dorota Cyngot  
Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko i toponimia Pomorza Zachodniego, czyli o współpracy językoznawcy z archeologami s.9
   

Ewa Rzetelska-Feleszko

Słowo wstępne, uwagi końcowe, komentarze: Jerzy Duma

 
Etymologia słowiańskich nazw miejscowych i terenowych z obszaru wolińsko-kamieńskiego s.27
   
Sebastian Chrupek  
Nowe spojrzenie na materiały z cmentarzyska kultury oksywskiej i wielbarskiej w Drawsku Pomorskim s.119
New look at materials from the cemetery of the Oksywie and Wielbark culture at Drawsko Pomorskie s.237
   
Monika Dzierlińska  
Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów szkieletowych na cmentarzysku kultury oksywskiej i wielbarskiej w Drawsku Pomorskim s.239
Anthropological analysis of human remains from inhumation graves excavated at the cemetery of the Oksywie and Wielbark culture at Drawsko Pomorskie s.248
   
Monika Dzierlińska  
Szczątki ciałopalne z pierwszego sezonu badań archeologicznych na cmentarzysku z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej w Pławnie, stan. 11, pow. drawski s.249
Cremated remains recorded during the first season of archaeological research at the cemetery with stone circles at Pławno 11, Drawsko Pomorskie district s.271
   
Andrzej Janowski, Bartłomiej Rogalski  
Pierścień brodawkowaty z Wolina. Nowe stanowisko z okresu przedrzymskiego czy efekt wtórnego wykorzystania metali we wczesnym średniowieczu? s.273
Knotenringe from Wolin. A new pre-Roman site or a result of the secondary use of metal in the early Middle Ages? s.282
   
Paweł Szczepanik  
Nowe znalezisko miniaturowego konika z okolic Cedyni s.283
New find of a miniature horse discovered near Cedynia s.304
   
Justyna Bądkowska  
Rusznikarze i szyftarze działający w Szczecinie od XVI do XVIII wieku s.305
Gunsmiths and stockmakers in Szczecin from the 16th to mid-19th century s.341
   
Mirella Makurat  
Ucieszne figurki Franciszka Skocza z etnograficznych zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle doświadczenia biograficznego twórcy s.343
Amusing figurines by Franciszek Skocz from the ethnographic collection compiled in the National Museum in Szczecin in the light of the biographical experience of the creator s.366
   

 

ODKRYCIA

Bartłomiej Rogalski  

Szklane naczynie typu Eggers 230 (typ Kowalewko) z Iglic, gmina Resko, powiat łobeski (niem. Geiglitz, Kr. Regenwalde)

Glass vessel of Eggers 230 type (Kowalewko type) from Iglice, Resko commune, Łobez district, (German: Geiglitz, Kr. Regenwalde)

s.367
   
Bartłomiej Rogalski  

Naszyjnik z cylindrycznymi końcami z "Kręglina", pow. drawski (niem. Kolonie Hohenheide, Kr. Regenwalde)

Neck ring with cylindrical endings from "Kręglino", Drawno district (German: Kolonie Hohenheide, Kr. Regenwalde)

s.373
   
Janowski Andrzej, Karolina Ignaczewska  

Domniemane grodzisko łużyckie w Prusinowie, gmina Gryfice, stanowisko 3 (AZP 19-11/52)

Supposed Lusatian stronghold at Prusinowo 3, Gryfice commune (AZP 19-11/52)

s.381
   
Marek Dworaczyk  

Interwencyjne badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie w Kołczewie, gmina Wolin

Rescue excavations at the early medieval settlement at Kolczewo, Wolin commune

s.395
   
Joanna Lucja Strzelczyk  

Znalezisko zespołu ceramiki późnośredniowiecznej z Polanowa w powiecie koszalińskim

Assemblage of late medieval pottery from Polanów, Koszalin commune

s.405

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz, Rafał Makała  
Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg. Konzeption, Bau und Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400, Christofer Herrmann, Petersberg, Michael Imhof Verlag 2019, 600 ss., ISBN 978-3731908135 s.415
   
Piotr Piętkowski  
Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństwa w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Mirosław Fudziński, Witold Świętosławski, Wojciech Chudziak (red.), Gdańsk 2017, ss. 392, ISBN 978-83-85824-76-3 s.425
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp s.433
   
Marta Kurzyńska  
Materialy do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Suplement za rok 2017 s.435
Indeks nazw geograficznych. Suplement za rok 2017 s.437
   
Marta Kurzyńska  
Materialy do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2018 s.439
Indeks nazw geograficznych za rok 2018 s.484
   
Marta Kurzyńska, Sylwia Wesołowska  
Współpraca Muzeum Narodowego w Szczecinie z Encyklopedią Pomorza Zachodniego pomeranica.pl w latach 2016-2018 s.489

 

KRONIKA

Katarzyna Findlik-Gawron  
Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W holdzie Borysowi Malkinowi. Wydarzenia towarzyszące wystawie czasowej s.495
   
Ewa Sitarek  
Dary ze świata. Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa czasowa s.507
   
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz  
Pod znakiem odzyskiwanej wolności. Rok 2018 w Centrum Dialogu Przełomy s.511