Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom XIV

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Format: niestandardowy
Ilość stron: 471
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 163 mm
Szerokość: 26 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 66,85 zł

W roku 2004 ukazała się Nowa Seria "Materiałów Zachodniopomorskich", która jest kontynuacją wcześniejszych wydań. Roczniki Naukowe Muzeum Narodowego w Szczecinie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

Prezentowane cmentarzysko jest jednym z najważniejszych w studiach nad dynamiką przemian kulturowych na Pomorzu Zachodnim w okresie przedrzymskim. Specyfika nekropoli w Marianowie uczyniła ją stanowiskiem eponimicznym (Wołągiewicz 1989). Definiuje ona najstarszy na Pomorzu Zachodnim, kulturowo heterogeniczny etap tradycji jastorfskiej, tzw. horyzont marianowski (Machajewski 2013, 47; Rogalski 2010a). Zjawisko to nie zostało dotąd wyczerpująco przedstawione w literaturze przedmiotu. Zasadniczy problem tkwi w braku rozpoznania wykopaliskowego śladów osadniczych tego ugrupowania. Wymieniona przez Ryszarda Wołągiewicza w 1989 roku ich niewielka liczba (Wołągiewicz 1989, 310–318) wzbogacona została do tej pory o nieliczne stanowiska, wśród których cmentarzysko w Marianowie nadal dostarcza istotnych źródeł z interesującego nas odcinka chronologicznego 14 (Machajewski 2013, 50, ryc. 21; 2014, 272, ryc. 2). Pełna publikacja materiałów z Marianowa jest zatem konieczna ze względu na powszechne ich przywoływanie w pracach syntetycznych traktujących o wczesnych fazach kultury jastorfskiej na Pomorzu Zachodnim (m.in. Wołągiewicz 1970; Machajewski 2014). Potrzeba publikacji tych odkryć jest tym bardziej nagląca, że od zakończenia badań cmentarzyska upłynęło ponad 50 lat.

 

Bartłomiej Rogalski, Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Marianowie, pow. stargardzki, stan. 1, Wstęp

 

Spis treści

Piotr Baranowski  
90-lecie prof. Jerzego Gawlikowskiego s.9

 

STUDIA I MATERIAŁY

Bartłomiej Rogalski  
Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Marianowie, pow. stargardzki, stan. 1 s.13
The Jastorf culture cemetery at Marianowo, Stargard district, site 1 s.95
   
Patrycja Kaczmarska  
Historia i stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Ziemi Choszczeńskiej s.97
History and research to date on the younger pre-Roman and Roman period in the Choszczno Land s.125
   
Antoni Porzeziński  
Rów i obiekty osadnicze w obrębie średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni (stan. 2) s.127
Ditch and settlement features within the medieval cemetery at Cedynia (site 2) s.154
   
Kamil Kajkowski  
Woliński „but Widara”. Przyczynek do dyskusji nad relacjami słowiańsko-skandynawskimi we wczesnym średniowieczu s.155
“Vidar’s shoe” from Wolin. A contribution to the discussion on Slavic-Scandinavian relations in the early Middle Ages s.165
   
Anna B. Kowalska  
Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych s.167
Ceremonial or everyday. Structural and stylistic development of leather footwear in the early Middle Ages from the perspective of archaeological sources s.190
   
Iwona Karwowska  
Strój pyrzycki w świetle źródeł etnograficznych i ikonograficznych zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie s.193
Pyrzyce costume in the light of iconographical and ethnographical sources from the National Museum in Szczecin s.224
   
Michał Dębowski  
Nieznany obraz Petra Brandla z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Żabowie koło Pyrzyc s.225
Unknown Petr Brandl’s painting from the parish church of St John the Baptist in Żabów, near Pyrzyce s.263
   
Bogdana Kozińska  
Fundacja Keddigów i ich kolekcja malarstwa w szczecińskim muzeum. Kulisy pozyskiwania i finansowania zbiorów s.265
The Keddig Foundation and their art collection in Szczecin museum. The real story behind assembling and financing museum collections s.274

 

ODKRYCIA

Dawid Sych, Beata Miazga, Kacper Siejkowski  

Bronze Age dagger from Dargocice

Sztylet z epoki brązu z Dargocic

s.275
   
Wojciech Filipowiak, Piotr Maliński, Karolina Kokora, Katarzyna Meissner, Ryszard Vorbrich  

Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka

Following tracks of the Slavic slaves’ rebellion in Africa. Report on the interdisciplinary expedition to Morocco

s.287

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp s.323
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Suplement za lata 2015–2016 s.325
Indeks nazw geograficznych. Suplement za lata 2015–2016 s.328
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2017 s.329
Indeks nazw geograficznych za rok 2017 s.380

 

KRONIKA

Ewa Gwiazdowska  
Od wzlotów ducha po światła rozumu. Grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa czasowa s.383
   
Izabela Sukiennicka  
Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii. Wystawa czasowa s.395
   
Ewa Prądzyńska  
Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka. Wystawa czasowa s.401
   
Krzysztof Kowalski  
Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Wystawa objazdowa s.411
   
Katarzyna Findlik  
Tropem indiańskich kolekcji. Wystawa czasowa Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi s.419
   
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz  
Centrum Dialogu Przełomy – w stronę publiczności muzealnej s.437
   
Eugeniusz Cnotliwy  
Doktor Ryszard Rogosz (3 X 1940 – 20 II 2018) s.465