Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom VIII

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 447
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 41,14 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

 

W trakcie pierwszych lat zainteresowań metodami wytwarzania wiórów skupiłem swoją uwagę na technologii świderskiej. Na tym wczesnym etapie badań nadrzędne znaczenie miało ustalenie relacji ilościowo-jakościowych wytworów w obrębie zbiorów krzemiennych. Przełom w mojej percepcji zjawisk technologicznych nastąpił w wyniku połączenia doświadczeń ze studiów gabinetowych nad materiałami źródłowymi z doświadczalnym łupaniem krzemienia. W toku wieloletnich badań, podczas których wykorzystywałem również metodę składania wyrobów późnopaleolitycznych, zaczęła wyłaniać się koncepcja, która mogła być "explicite" uświadamiana także przez pradziejowego wytwórcę. Efektem tych rozważań było rozszerzenie zakresu badań o próbę określenia intencji wytwórczych na podstawie dwóch grup produktów eksploatacji rdzenia wiórowego. Pierwszą grupę tworzyły okazy, które zgodnie z normami kulturowymi były wykorzystywane w postaci narzędzi. Drugą grupę tworzyły okazy niespełniające kryteriów selekcji, które w postaci niemodyfikowanej pozostawiano w miejscu wykonania lub w miejscu zdeponowania odpadów produkcyjnych. W wyniku wieloaspektowych i wielowątkowych analiz technologii krzemieniarskich zaczęły się wyłaniać nowe interpretacje wyrobów dotychczas w nieznacznym stopniu wykorzystywanych w stosowanej przeze mnie procedurze badawczej.

 

Marcin Dziewanowski, Głos w sprawie klasyfikacji produktów eksploatacji wiórowej w zespołach świderskich

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Marcin Dziewanowski  
Głos w sprawie klasyfikacji produktów eksploatacji wiórowej w zespołach świderskich s.7
A comment on a classification of the blade exploitation in Swiderian assemblages s.29
   
Aleksandra Górska-Maciałowicz  
Starożytne zabytki z doliny rzeki Iny w Suchaniu, pow. stargardzki s.31
Ancient artefacts from the Ina valley in Suchań, Stargard Szczeciński County s.121
   
Antoni Porzeziński  
Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w Cedyni, stanowisko 2 s.123
The early medieval cremation cemetery in Cedynia (site 2) s.163
   
Piotr Pudło  
Ponownie o wczesnośredniowiecznym mieczu wyłowionym z Zalewu Szczecińskiego s.165
A re-investigation of an early medieval sword recovered from the Szczecin Lagoon s.178
   
Andrzej Janowski  
Wyniki przedwojennych badań na grodzisku w Starogardzie Łobeskim s.179
Results of pre-war excavations at a stronghold in Starogard Łobeski s.194
   
Andrzej Janowski  
Co odkrył Alfred Rowe na "Diabelskiej Grobli" w Trzebawiu? s.195
What did Alfred Rowe find on the "Devilish Causeway" in Trzebawie? s.220
   
Eugeniusz Cnotliwy  
Klasztor cystersów w Kołbaczu. Badania archeologiczne w latach 1960-1964 i 1978-1982 s.221
The Cistercian monastery in Kolbacz. Archaeological excavations in 1960-1964 and 1978-1982 s.239
   
Grzegorz J. Brzustowicz, Andrzej Kuczkowski  
Gotycka pieczęć rycerska spod Choszczna s.241
A gothic knight seal from somewhere around Choszczno s.250
   
Judyta Julia Gładykowska-Rzeczycka, Lidia Cymek, Tomasz Kozłowski, Sławomir Słowiński  
Szkielety z ruin klasztoru Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie. Analiza antropologiczno-paleopatologiczna s.251
Skeletons from ruins of the Franciscan monastery in Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship. Anthropological and paleopathological analysis s.277

 

ODKRYCIA

Marcin Dziewanowski  

Najnowsze odkrycia z epoki kamienia na stanowisku nr 3 w Chwarstnicy, woj. zachodniopomorskie

Recent findings from the Stone Age at site 3 in Chwarstnica, West Pomeranian Voivodeship

s.279
   
Dorota Kozłowska-Skoczka  

Sztylet krzemienny z okolic jeziora Miedwie, powiat stargardzki

Flint dagger found in the vicinity of the Miedwie Lake, Stargard Szczeciński County

s.289
   
Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski  

Wczesnośredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka

Early Medieval settlement from Kunowo, Kobylanka Commune

s.293
   
Roman Kamiński  

Kafel Hansa Bermana z rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim

Hans Berman's stove tile from the Old Town market in Kamień Pomorski

s.309
   
Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Michał Kulesza  

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie (gm. loco) w świetle badań archeologicznych

Transfiguration Church in Mielno (loco commune) in the light of the archaeological research

s.317
   
Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski  

Nieznane krypty w kościele p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie (gm. Polanów)

Unknown crypts in Church of the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary in Żydowo (Polanów commune)

s.357

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof Kowalski  
Agnieszka Matuszewska, Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, seria: ARCHAEOLOGIA BIMARIS (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Prahistorii), Monografie, tom 5, Wydawnictwo Poznańskie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Poznań 2011, ss. 312, ISBN 978-83-7177- 781-3, ISBN 978-83-86136-98-8 s.373
   
Anna B. Kowalska  
Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Cussalyn-Cößlin-Koszalin. Źródła archeologiczne do dziejów Koszalina, "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", Seria B-VIII:Archeologia, Tom I, Koszalin 2011, ss. 315 s.375
   
Anna B. Kowalska  
Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski, Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006-2009), ss. 272, Toruń 2011, ISBN 978-83-231-2735-2; 978-83-925347-2-3 377 s.377
   
Anna B. Kowalska  
Krzysztof Guzikowski, Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów z Kolbacza w XII-XIV wieku. Przestrzeń i ludzie, ss. 267, Szczecin 2011, ISBN 978-83-7241-762-6 s.379
   
Anna B. Kowalska  
Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, "Wolińskie Spotkania Mediewistyczne" I, red. Marian Rębkowski, Wolin 2011, ss. 312, ISBN 978-83-932318-0-5 s.381
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok s.383
Indeks nazw geograficznych s.422

 

KRONIKA

Odkrywanie tajemnic Majów. Polskie wykopaliska w Gwatemali. Wystawa czasowa s.425
   
Moda i styl: elita i dwór Majów (Jaina 600-900 n.e.). Wystawa czasowa s.429
   
Bursztyn – Złoto Baltyku. Wystawa czasowa s.433
   
Barbarzyńcy u bram VI Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego s.439
   
Archeologia w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie s.443