Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom IV/V

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 421
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 32,91 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

 

Celem pracy jest przedstawienie i omówienie materiałów ludności kultury oksywskiej, odkrytych przypadkowo w 1975 roku na osadzie wielokulturowej w Głuszynie. W latach 1977-1996 prowadzono tam, z przerwami, stacjonarne prace wykopaliskowe. Stanowisko zajmuje powierzchnię około 7 ha. Badaniami objęto obszar 5431 m², na którym odkryto 599 obiektów różnych kultur archeologicznych, datowanych od neolitu po okres wczesnego średniowiecza (Machajewski 1995a, s. 151-154; 1998, s. 83-103).

 

Bartłomiej Rogalski, Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Dominik Kacper Płaza, Witold Grużdź  
Experimental Study of Pomeranian Flint (Kugleflint). Some aspects of blade technology on Mesolithic site Jastrzębia Góra 4 s.5
   
Bartłomiej Rogalski  
Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1 s.21
Siedlung der Oksywie-Kultur in Głuszyno, Kreis Słupsk, Fundort 1 s.73
   
Antoni Porzeziński  
Pomorze Zachodnie w okresie wędrówek ludów i w początkach wczesnego średniowiecza s.75
Westpommern in der Zeit der Völkerwanderung und am Anfang des Frühmittelalters s.123
   
Antoni Porzeziński  
Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie (osiedle Bukowe) s.125
Frühmittelalterliche Siedlung an der Ausgrabungsstelle 11a in Szczecin-Klęskow (Stadtteil Bukowe) s.150
   
Anna B. Kowalska  
Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń, skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka? s.151
Die frühmittelalterliche Schleuder von Szczecin – gefährliche Waffe, nützliches Werkzeug oder Kinderspielzeug? s.166
   
Zygmunt Chełkowski, Bernard Kłyszejko, Bożena Chełkowska, Andrzej Sobociński  
Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie s.167
Die Ichtiofauna der frühmittelalterlichen Schichten auf dem Rynek Warzywny in Szczecin s.192
   
Marck Dworaczyk  
Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie s.193
Versuch der Interpretation der Gruppen von Keramikgefäßen aus den Siedlungsschichten der Ausgrabungsstellen am Rynek Warzywny in Szczecin s.229
   
Eugeniusz Cnotliwy  
Archeologiczny przyczynek do dziejów późnośredniowiecznego Wolina s.231
Archäologische Beiträge zur Geschichte des spätmittelalterlichen Wollins s.323
   
Andrzej Kuczkowski, Kamil Kajkowski  
Kamień w kulturze Pomorza s.325
Steine in der pommerschen Kultur s.349

 

ODKRYCIA

Andrzej Kuczkowski  
Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z Kołobrzegu-Budzistowa s.351
   
Andrzej Kuczkowski  
Piotrowice, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski s.357
   
Magdalena Szymczyk  
Odkrycie fragmentów średniowiecznego budynku na Starym Mieście w Myśliborzu s.361

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Antoni Porzeziński  
Rec. R.W. Terpiłowskij, Sławjanie Podnieprowja w pierwoi połowinie I tysjaczeletija n.e., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, Monumenta Studia Gothica, 3, s. 232 z 94 rycinami, ISBN 83-227-2341-5 s.371
   
Andrzej Janowski  
Rec. S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Konged und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumünster 2004, s. 821, w tym 154 strony map i ilustracji, ISBN 3-529-01394-3 s.395

 

KRONIKA

Wystawa Troja – sen Henryka Schliemanna s.405
   
Wystawa Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie s.409
   
XVI Sesja Pomorzoznawcza s.411
   
Sesja naukowa In gremio – in praxi. Problematyka badań nad skórą wykopaliskową s.413
   
Jerzy Wojtasik (12.04.1929-31.12.2007) s.415
   
Bibliografia prac Jerzego Wojtasika s.418