Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom II/III, zeszyt 1

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 395
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2006
ISBN/ISSN : 83-86136-11-1 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 175 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 245 mm
Cena podstawowa dla wariantu 25,71 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

 

Esej niniejszy ma na celu zarysowanie niektórych ograniczeń «poznawczych tzw. badań "terenowych", prowadzonych w ramach wymienionych w tytule dyscyplin, ale przede wszystkim zamarkowanie pożytków, jakie dla refleksji archeologicznej mogłyby wypływać z uwzględnienia przez nią pewnych ustaleń postpozytywistycznego językoznawstwa, i dalej – postpozytywistycznej, społeczno-regulacyjnej analizy zjawiska nazywanego kulturą: analizy owocującej społeczno-regulacyjną jego koncepcją.

 

Arnold Gawron, Kontekst badan "terenowych": archeologia (lingwistyka (kulturoznawstwo)); refleksje sukcesywnie uzupełniane

 

Spis treści

METODOLOGIA

Arnold Gawron  
Kontekst badan "terenowych": archeologia (lingwistyka (kulturoznawstwo)); refleksje sukcesywnie uzupełniane s.5

 

STUDIA I MATERIAŁY

Tadeusz Galiński  
Osadnictwo późnopaleolityczne w rejonie jeziora Świdwie na Pomorzu Zachodnim s.43
   
Tadeusz Galiński, Dobrochna Jankowska  
Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim s.79
   
Antoni Porzeziński, Władysław Garczyński  
Archeologiczne badania rozpoznawcze w Kamieniu Pomorskim w 1958 roku s.177
   
Antoni Porzeziński  
Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 3 w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie w 1993 roku s.271
   
Mirosław Marcinkowski  
Człowiek ukryty w kości – średniowieczne rzeźbione rękojeści noży z Elbląga na tle europejskim s.359
   
Bernard Kłyszejko, Zygmunt Chelkowski, Bożena Chełkowska, Andrzej Sobociński  
Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie s.375

 

 

Contents

METHODOLOGY

Arnold Gawron  
The Context of 'Field' Research: Archaeology (Linguistics (Culture Studies)); Regularly Restructured Reflections s.5

 

STUDIES AND MATERIALS

Tadeusz Galiński  
Late Palaeolithic Settlement in the Region of Lake Świdwie in Western Pomerania s.43
   
Tadeusz Galiński, Dobrochna Jankowska  
Bolków 1. An Archaeological Site from the End of the Palaeolithic and the Beginning of the Mesolithic on Lake Swidwie in Western Pomerania s.79
   
Antoni Porzeziński, Władysław Garczyński  
Archaeological Field Survey in Kamień Pomorski, 1958 s.177
   
Antoni Porzeziński  
The Archaeological Rescue Project of Site 3 in Pyrzyce, Zachodniopomorskie Province in 1993 s.271
   
Miroslaw Marcinkowski  
Man Hidden in Bone – Elblag's Medieval Carved Knife Handles from a European Perspective s.359
   
Bernard Klyszejko, Zygmunt Chełkowski, Bożena Chełkowska, Andrzej Sobociński  
Identification of Fish Remains from Early Medieval Layers of the Vegetable Market in Szczecin s.375