Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom X

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 51,43 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

 

W latach 2006-2011 Autor tego opracowania przeprowadził badania wykopaliskowe na stanowisku Bolków 1 nad jeziorem Świdwie w woj. zachodniopomorskim (ryc. 1), pozyskując liczne i oryginalne materiały źródłowe związane z tzw. kulturą ahrensburską. Koncentrowały się one w trzech ograniczonych i izolowanych przestrzennie skupieniach, w których obok zabytków krzemiennych i kamiennych oraz materiałów kostnych wystąpiły obiekty jamowe oraz z dużym prawdopodobieństwem grób ciałopalny. Pozostałości te stanowią obecnie podstawowe źródło do rekonstrukcji obrazu technologiczno-typologicznego wytwórczości narzędziowej, elementów gospodarczych i socjokulturowych, oraz sposobów bytowania łowców reniferów w zachodniej części Pomorza. Podkreślić należy także wagę bezprecedensowego odkrycia śladów wspomnianego pochówku ciałopalnego w dotychczasowych badaniach "niżowych" grup ludzkich z okresu późnego glacjału.

 

Tadeusz Galiński, Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Tadeusz Galiński  
Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej s.7
Bolków on Lake Świdwie New Ahrensburgian materials. Summary s.113
   
Paweł Gan, Tomasz Galewski, Andrzej Kasprzak  
Badania specjalistyczne nowych znalezisk z wczesnej epoki żelaza odkrytych na stanowisku 4 w Miechęcinie, pow. kołobrzeski s.115
Physicochemical research on pottery of the Early Iron Age from Miechęcino site 4, Kołobrzeg district. Summary s.132
   
Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Janusz Stępiński  
Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. zachodniopomorskie s.133
Metallurgy study on swords from the Roman period burial ground in Czelin, West Pomeranian Voivodeship. Summary s.156
   
Grzegorz Brzustowicz  
Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów s.159
The Cistercian convent in Koszalin. Part 1. A sketch of history, Summary s.189
   
Joanna Abramów, Dorota Bienias, Jacek Borkowski, Lidia Cymek, Andrzej Kuczkowski, Franciszek Rożnowski  
Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym s.191
The Cistercian convent in Koszalin. Part 2. Archaeological excavations on the convent's cemetery. Summary s.235
   
Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski  
Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych s.237
The process of the location of medieval Koszalin in the light of archaeological and historical sources. Summary s.253
   
Andrzej W. Święch  
Problematyka podwodnych badań archeologicznych w kontekście dyskursów kulturowych s.255
The issue of underwater archaeological research in the context of cultural discourses. Summary s.275

 

ODKRYCIA

Michal Bugaj, Kamil Kajkowski  

Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego

A dagger from Głuszyno in Central Pomerania

s.277
   
Grzegorz Durdyń, Andrzej Janowski  

Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2)

Łuskowo, Wolin commune, site 8 (AZP 20-07/2)

s.285
   
Bernard Cedro, Bartłomiej Rogalski  

Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145)

Two wing pins from Kościno, Dobra commune, Police district, site 6 (AZP 30-04/145)

s.289
   
Bartłomiej Rogalski, Sławomir Słowiński  

Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie

Rescue excavations on a Roman period settlement in Krzęcin, Choszczno commune, West Pomeranian Voivodeship

s.293
   
Andrzej Kuczkowski  

Wczesnośredniowieczny grot włóczni z miejscowości Bonin, gm. Manowo, pow. Koszalin

An early medieval spearhead from Bonin, Manowo commune, Koszalin district

s.303
   
Anna B. Kowalska  

Przyczynek do znajomości dziecięcego obuwia skórzanego wolinian w okresie nowożytnym

A contribution to the knowledge of children's leather shoes from Wolin in the post-medieval period

s.307
   
Ewa Górkiewicz  

Elementy infrastruktury wodnej ze wsi Bardy, pow. Kołobrzeg

Elements of water supply infrastructure from Bardy village, Kołobrzeg district

s.317
   
Andrzej Kuczkowski  

Śródleśne nowożytne miejsce obróbki kamieniarskiej w miejscowości Rosnowo, gm. Manowo (pow. Koszalin)

A post-medieval stone processing site in a forest in Rosnowo, Manowo commune (Koszalin district)

s.325

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Bartłomiej Rogalski  
Henryk Machajewski, Gronowo, Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Wespommern, Warszawa-Szczecin-Gdańsk 2013 s.331
   
Krzysztof Kowalski  
Anna B. Kowalska, Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyzyńskiej w Szczecinie. Leatherworking in Late Medieval Szczecin Chyzyńska Neighbouhood, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Szczecin 2013. s.333
   
Dorota Kozłowska  
Wojciech Blajer, Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami, Kraków 2013  s.337
   
Anna B. Kowalska  
Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2013  s.339
   
Anna B. Kowalska  
Henryk Paner, Średniowieczne świadectwa kultu maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, seria Fontes Commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae, t. IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013  s.341
   
Anna B. Kowalska  
Błażej M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga – studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemiach polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2013  s.343
   
Anna B. Kowalska  
Wolin wczesnośredniowieczny, część 1, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, "Origines Polonorum”, t. VI, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013  s.345
   
Anna B. Kowalska  
Economies, monetisation and society in the West Slavic lands 800–1200 AD, red. M. Bogucki, M. Rębkowski, seria Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, t. 2, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 380, Szczecin 2013  s.347
   
Ewa Górkiewicz  
Andrzej Kuczkowski Cholin – Gollennberg – Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013  s.349
   
Anna B. Kowalska  
Eugeniusz Cnotliwy, Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego, "Studia nad Truso”, t. II, red. Bogucki Mateusz, Marek F. Jagodziński, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Elbląg 2013  s.351
   
Ewa Górkiewicz  
Child and childhood in the light of archeology, red. Paulina Romanowicz, Wrocław 2013  s.353
   
Anna B. Kowalska  
Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, seria "Terra Incognita”, t. 8, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita”, Chojna–Moryń 2013  s.357
   
Anna B. Kowalska  
Michał Sołtysiak, Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Gdańsku, Poznań 2013  s.359
   
Sławomir Słowiński  
XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. Henryk Paner, Mirosław Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013 s.361
   
Anna Uciechowska-Gawron  
Trzebiatów – spotkania pomorskie 2013, red. Janina Kochanowska, Trzebiatów 2014 s.363
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok. Suplement s.365
   
Indeks nazw geograficznych. Suplement 2012 s.385
   
Marta Kurzyńska  
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok s.387
   
Indeks nazw geograficznych 2013 s.441

 

KRONIKA  
Archeologiczna ścieżka edukacyjna w Czelinie, gm. Mieszkowice, pow. Gryfino  s.445
   
Eksperymentalny rejs replikami dłubanek z X wieku rzeką Odrą z Opola do Wolina w 2003 roku  s.451
   
Zapomniane Oblicza. Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych z ziem polskich od IV tysiąclecia p.n.e. do XVII w. n.e. Wystawa czasowa  s.461
   
XIX Sesja Pomorzoznawcza  s.465
   
In gremio – In praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta, Konferencja naukowa  s.467