Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria XVII

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 937
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 60 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 90,00 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

Niniejszy rocznik „Materiałów Zachodniopomorskich" dedykujemy dr. Friedrichowi Lüthowi z okazji 65. urodzin, które przypadały 3 marca 2022 roku. Jest to wyraz naszego uznania i wdzięczności dla Jubilata za Jego wieloletnią współpracę z Muzeum Narodowym w Szczecinie. W ciągu minionych trzydziestu lat zaowocowała ona nie tylko wieloma wspólnymi przedsięwzięciami naukowo-badawczymi, lecz także nawiązaniem licznych przyjaźni. (...)
W 2013 roku Jubilat rozpoczął realizację programu priorytetowego „Porty od czasów Cesarstwa Rzymskiego do średniowiecza”. Był zaangażowany w poszukiwanie portów i przystani wczesnośredniowiecznych ośrodków rzemieślniczo-handlowych wzdłuż wybrzeża Bałtyku – od Zatoki Wismarskiej po Zatokę Gdańską. Wraz z archeologami z Muzeum Narodowego w Szczecinie kierował badaniami interdyscyplinarnymi – geofizycznymi, geologicznymi i archeologicznymi – w Bardach/Świelubiu nad Parsętą, w obrębie dużego wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego. Dzięki takiemu właśnie interdyscyplinarnemu podejściu, które – trzeba podkreślić – jest charakterystyczne dla całego dorobku Friedricha Lütha, możliwe było odtworzenie dawnego krajobrazu przyrodniczego w Bardach/Świelubiu, a także odkrycie obwarowanej osady na brzegu Parsęty z okresu funkcjonowania starszego grodu w Bardach. Wyniki badań zostały wstępnie opublikowane w "Materiałach Zachodniopomorskich".

 

Hauke Jöns, Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski, Sebastian Messal, Od Redakcji

 

 Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Krzysztof Kowalski

 
Losy zabytków archeologicznych ewakuowanych w latach 1942-1944 ze zbiorów Pomorskiego Muzeum Krajowego w Szczecinie s.13
Lot of the archaeological objects evacuated in 1942-1944 from the Pommersches Landesmuseum in Szczecin s.32
   
Michał Adamczyk  
On the edge of the Lowland: the Ahrensburgian of Rügen, Usedom, Wolin and Bornholm Islands s.37
Na krawędzi Niżu: kultura ahrensburska na Rugii, Uznamie, Wolinic i Bornholmie s.68
   
Lech Czerniak, Agnieszka Matuszewska, Marcin Dziewanowski, Michał Jakubczak, Arkadiusz Marciniak, Katarzyna Inga Michalak. Łukasz Połczyński, Łukasz Pospieszny, Katarzyna Pyżewicz, Robert Ryndziewicz  
Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu i jego kontekst osadniczy. Wstępne wyniki badań w latach 2017-2020 s.69
Neolithic circular enclosure in Nowe Objezierze and its settlement context. Preliminary research results from the years 2017-2020 s.123
   
Anja Behrens, Timothy Darvill  
Barrow cemeteries in the Neolithic of north-west Europe. The case of Western Mecklenburg (Germany) s.125
Cmentarzyska kurhanów w neolicie Europy Północno-Zachodniej Przykład zachodniej Meklemburgii (Niemcy) s.162
   
Thomas Terberger, Jacek Kabaciński, Andreas Kotula  
First meetings? The Late Mesolithic and the Linear Pottery culture in Northeast Germany s.163
Pierwsze spotkania? Późny mezolit i kultura ceramiki wstęgowej rytej w Niemczech Północno-Wschodnich s.193
   
Jens-Peter Schmidt  
Ein Hort mit Halsringkragen der Periode IV aus Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim s.195
Hoard with a neck-ring collar from Bronze Age Period IV from Brüz, Ludwigslust-Parchim district s.217
Skarb z naszyjnikiem kołnierzowatym z IV okresu epoki brązu z Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim s.218
   
Wojciech Blajer, Dorota Kozłowska  
Skarb z miejscowości Wawelnica koło Szczecina s.219
Hoard from Wawelnica near Szczecin s.260
   
   Marcin Biborski  
   Aneks. Chemiczno-technologiczne analizy zabytków brązowych ze skarbu z epoki brązu z Wawelnicy, gm. Dobra (Szczecińska), pow. policki s.263
   Appendix. Chemical and technological analyses of the bronze objects from the Bronze Age hoard from Wawelnica, Dobra (Szczecińska) commune, Police district s.263
   
Olaf Höckmann  
Bronze Age Belt-Bowls in Poland and Latvia s.277
Misy do pasa z epoki brązu w Polsce i na Łotwie s.347
   
Aleksander Bursche, Anna Zapolska  
Barbaric solidi and connections over the Baltic Sea in the Migration Period s.349
Barbarzyńskie solidy i kontakty nad Morzem Baltyckim w okresie wędrówek ludow s.375
   
Steve Bödecker, Jürgen Kunow  
Tacitus und seine Beschreibungen Niedergermaniens: War der "Schweigsame" vor Ort? s.377
Tacitus and his description of the Lower Germany: was "the Silent One" there? s.401
Tacyt i jego opis Dolnej Germanii: czy "Milczący" był tam osobiście? s.402
   
Anna B. Kowalska, Ewelina Mista-Jakubowska, Wladyslaw Duczko, Renata Czech-Blońska  
Early medieval silver hoards from Pomerania – a perspective of interdisciplinary research s.403
Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza – perspektywa badan interdyscyplinarnych s.413
   
Sebastian Messal  
Bird-shaped hanging bowl escutcheon from the Slavic fortress-settlement complex at Friedrichsruhe s.415
Okucie misy do zawieszania z uszkiem w kształcie ptaka ze słowiańskiego zespołu osadniczo-grodowego z Friedrichsruhe s.435
   
Genowefa Horoszko  
Problem chronologii zachodniosłowiańskich naśladownictw monetarnych w świetle skarbu z Łupawy s.435
Problem of the chronology of the West Slavic imitations of coins from the perspective of the Eupawa hoard s.456
   
Matthias Hardt  
The significance of the Premonstratensians for the Polabian and Baltic Slavs s.457
Znaczenie norbertan dla Słowian Połabskich i Bałtyckich s.478
   
Antoni Romuald Chodyński, Grzegorz Żabiński  
Zespół średniowiecznych mieczy z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku i Muzeum Narodowego w Szczecinie s.479
Selected medieval swords from the collections amassed by the Malbork Castle Museum and the National Museum in Szczecin s.539
   
Andrzej Puławski  
Znaczenie rzeźby w badaniu uzbrojenia ochronnego na terenie księstwa pomorskiego czasów nowożytnych w świetle wybranych przykładów s.541
The role of the sculpture in the study of armourin the early modern Duchy of Pomerania in the light of selected examples s.568
   
Małgorzata Peszko  
Polifon i gramofon – przedwojenne MP3. Urządzenia do odtwarzania muzyki w Szczecinie w 1. połowie XX wieku s.569
Polyphon and pathephone – pre-war MP3 players. Devices for sound reproduction in Szczecin of the first half of the 20th century s.610
   
Jens Schneeweiß  
Die "Wiederentdeckung" eines Bodendenkmals von europäischer Bedeutung und seine touristische Inwertsetzung – ein Elbkastell Karls des Großen s.611
The "rediscovery" of an archaeological monument of European significance and its sustainable touristic valorisation – a Charlemagne fort on the River Elbe s.637
Ponowne odkrycie stanowiska archeologicznego o znaczeniu europejskim jego ocena pod względem turystycznym – fort Karola Wielkiego nad Łabą s.638
   
Marta Ewa Kurzyńska, Łukasz Ławicki  
Muzealne echa Paula Robiena – pomorskiego ornitologa i aktywisty na rzecz ochrony przyrody s.639
Museum echoes of Paul Robien – a Pomeranian ornithologist and wildlife conservation activist s.638
   
Rainer Komp  
Entering the era of landscape-scale geomagnetic surveys – technological advancements s.691
Postęp technologiczny w badaniach geomagnetycznych nad dawnym krajobrazem s.705