Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 436
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2006
ISBN/ISSN : 83-86136-61-8
Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,70 zł

Monografia prezentująca efekty prac ratunkowo-badawczych z lat 1978–1982, które przeprowadzono na obszarze nowo odkrytego cmentarzyska szkieletowego na stan. 2a w Cedyni. Praca zawiera osiem rozdziałów opatrzonych wprowadzeniem, bibliografią oraz materiałem ilustrującym omawiane zagadnienie (na 158 stronach). W rozdziale I – zatytułowanym Katalog źródeł – znajduje się opis grobów, rowów grodzących, obiektów quasi-osadniczych, materiału ceramicznego i inne. W następnym rozdziale dokonano charakterystyki cmentarzyska z uwagi na m.in.: lokalizację, groby, konstrukcje, rozplanowanie przestrzenne, strukturę demograficzną. W kolejnej części omówiono inwentarz grobowy w tym: narzędzia i przedmioty codziennego użytku, militaria, ubiór, przedmioty kultu, monety i ozdoby. Analizę materiału zabytkowego z wypełniska rowów i obiektów quasi-osadniczych podjęto w rozdziale IV. W części V dokonano analizy funkcjonalno-chronologicznej obiektów. Ostatnie trzy rozdziały dotyczą chronologii cmentarzyska, zestawienia porównawczego z innymi nekropolami cedyńskimi oraz omówienia początków obrządku szkieletowego na Pomorzu Zachodnim.

 

...Opracowanie cmentarzyska cedyńskiego dostarcza wiele nowych źródeł, istotnych dla poznania obrządku grzebalnego na obszarze ujścia Odry. Poszerzy dotychczasowy stan wiedzy o życiu dawnych mieszkańców tych terenów, wynagradzając trud autorskich dociekań...

 

Władysław Filipowiak, Wprowadzenie

 

 Spis treści

Wykaz sktótów

s.9

Wprowadzenie

s.11

Wstęp

s.13

I Katalog źródeł

s.23

 1. Groby

s.23

   1.1. Groby szkieletowe

s.23

   1.2. Groby zniszczone

s.113

 2. Rowy grodzące i obiekty quasi-osadnicze

s.120

   2.1. Rów grodzący I

s.120

   2.2. Rów grodzący II

s.127

   2.3. Obiekty quasi-osadnicze

s.130

     2.3.1. Jamy odpadkowe

s.130

     2.3.2 Paleniska

s.135

     2.3.3. Piece kamienne

s.136

 3. Luźne skupiska materiału ceramicznego WS

s.137

 4. Zabytki wydzielone – znalezione luźno

s.138

II Charakterystyka cmentarzyska

s.146

 1. Lokalizacja cmentarzyska

s.146

 2. Groby

s.147

   2.1. Groby szkieletowe

s.147

   2.2. Groby szczątkowe

s.147

   2.3. Groby zniszczone

s.148

   2.4. Wyposażenie grobów

s.148

 3. Konstrukcje

s.148

   3.1. Konstrukcje drewniane

s.148

   3.2. Konstrukcje kamienne

s.150

 4. Anomalie pochówkowe

s.150

   4.1. Anomalie ułożenia ciała

s.150

   4.2. Zabiegi antywampiryczne

s.151

 5. Ślady okaleczeń

s.152

 6. Rozwarstwienie stratygraficzne pochówków

s.153

 7. Rozplanowanie przestrzenne cmentarzyska

s.154

 8. Grodzenie cmentarzyska

s.159

 9. Ułożenie zmarłych względem stron świata

s.161

 10.Struktura demograficzna

s.162

 11. Próba społecznej interpretacji populacji cedyńskiej

s.164

III. Analiza inwentarza grobowego

s.166

 1. Narzędzia i przedmioty codziennego użytku

s.166

   1.1 Noże żelazne

s.166

   1.2. Pochewki skórzane

s.167

   1.3. Brązowe okucia pochewek

s.167

   1.4. Misa brązowa

s.169

   1.5 Brązowa szalka wagi

s.170

   1.6. Osełki kamienne

s.170

   1.7. Krzesiwa żelazne

s.170

   1.8. Nożyce żelazne

s.171

   1.9. Gwoździe żelazne

s.171

   1.10. Okucia żelazne

s.172

   1.11. Szydła żelazne

s.172

   1.12. Obejma żelazna

s.172

   1.13. Wiaderka drewniane

s.173

   1.14. Naczynia gliniane

s.175

   1.15. Przęśliki

s.176

     1.15.1. Przęślik gliniany

s.176

     1.15.2. Przęślik kamienny

s.177

   1.16. Szydło kamienne

s.177

   1.17. Hak żelazny

s.177

   1.18. Ćwiek żelazny

s.177

   1.19. Przedmioty kościane

s.177

   1.20. Okucie brązowe

s.178

   1.21. Fragmenty tkanin

s.178

   1.22. Fragmenty ceramiki z wypełniska jamy grobu nr 112-112A

s.179

 2. Militaria

s.180

   2.1. Groty żelazne

s.180

     2.1.1. Żelazny grot włóczni

s.180

     2.1.2. Żelazne groty strzał łuku

s.181

     2.1.3. Bełty kuszy

s.181

   2.2. Kamień do procy

s.182

   2.3. Noże bojowe

s.182

   2.4. Ostrogi żelazne

s.183

   2.5. Wędzidło żelazne

s.184

 3. Części ubioru

s.184

   3.1. Sprzączki żelazne

s.185

   3.2. Okucia brązowe

s.185

     3.2.1. Brązowe okucie rzemienia

s.185

     3.2.2. Brązowe okucia paska

s.186

 4. Przedmioty kultu i zabawy

s.186

   4.1. Gliniane pisanki-grzechotki

s.186

   4.2. Grzechotki gliniane

s.187

   4.3. Kuleczki gliniane

s.188

   4.4. Łyżwa kościana

s.188

   4.5. Amulety kamienne

s.188

 5. Monety

s.189

 6. Ozdoby

s.189

   6.1. Naszyjnik brązowy

s.190

   6.2. Łańcuszek brązowy

s.190

   6.3. Zawieszki

s.190

   6.4. Kabłączki skroniowe

s.191

   6.5. Pierścionki

s.192

     6.5.1. Pierścionki srebrne i brązowe

s.192

     6.5.2. Pierścionek szklany

s.192

   6.6. Paciorki

s.193

     6.6.1. Paciorki szklane i z kryształu górskiego

s.193

     6.6.2. Paciorek bursztynowy

s.193

     6.6.3. Paciorek brązowy

s.193

     6.6.4. Paciorek kościany

s.193

   6.7. Fragment kaptorgi

s.194

IV Analiza materiału zabytkowego z wypełniska rowów i obiektów quasi-osadniczych

s.195

 1. Analiza materiału ceramicznego z wypełniska rowów

s.195

   1.1. Analiza materiału ceramicznego z wypełniska rowu I

s.195

   1.2. Analiza materiału ceramicznego z wypełniska rowu II

s.206

 2. Analiza materiału zabytkowego z wypełniska obiektów quasi-osadniczych

s.210

   2.1. Materiały ceramiczne

s.210

   2.2. Osełki kamienne

s.227

   2.3. Przęślik kamienny

s.228

   2.4. Przedniot brązowy

s.228

 3. Charakterystyka luźnych skupisk materiału ceramicznego WS

s.228

V Analiza funkcjonalno-chronologiczna obiektów

s.236

 1. Wypełniska

s.236

   1.1. Wypełniska rowów grodzących

s.236

     1.1.1. Wypełnisko rowu grodzącego I

s.236

     1.1.2. Wypełnisko rowu grodzącego II

s.237

   1.2. Wypełniska jam odpadkowych, pieców kamiennych i palenisk

s.238

 2. Luźne skupiska ceramiki w aspekcie zasięgu przestrzennego osadnictwa WS

s.240

 3. Funkcja obiektów w obrębie cmentarzyska

s.241

VI Chronologia cmentarzyska

s.243

VII Nekropolia na tle pozostałych stanowisk sepulkralnych aglomeracji cedyńskiej

s.247

VIII Początki obrządku szkieletowego na pomorzu zachodnim

s.252

 Zakończenie

s.263

 Zusammenfassung

s.267

 Bibliografia

s.273

 Załącznik nr 1

s.280

 Tabele 1 – 12

s.281

 Tabele I – IX

s.292

 Ryciny 1 – 31

s.299

 Tablice I – LXXX

s.328

 Fotografie 1 – 56

s.409