Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)

Ilustracje: czarno-białe
Język: polski
Ilość stron: 720
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010
ISBN/ISSN : 978-83-86136-94-0
Długość: 170 mm
Szerokość: 40 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 47,00 zł

 

Praca powyższa jest monograficzną syntezą młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim. Na szczególne zainteresowanie zasługuje katalog stanowisk archeologicznych, znanych niekiedy wyłącznie ze źródeł archiwalnych, a więc nie publikowanych. Zmiany w stylistyce zabytków z tych stanowisk – osad, cmentarzysk i znalezisk pojedynczych – stanowiły materiał do analizy przemian, jakimi podlegały kultury jastorfska i oksywska, a w mniejszym stopniu pomorska na omawianym terytorium w okresie przedrzymskim. Osobno, w rozbudowanej formie, zaprezentowano dotychczasowy stan i historię badań nad okresem przedrzymskim na Pomorzu Zachodnim i Przednim począwszy od XIX w.

 

Celem pracy jest próba przedstawienia przemian kulturowych w młodszym okresie przedrzymskim na terenie Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego. Chronologicznie praca obejmować będzie cezury od dazy A1 do fazy A3 młodszego okresu przedrzymskiego w ujęciu R. Wołągiewicza (III-I p.n.e.). W archeologii stosuje się często zamienne nazwy "młodszy okres przedrzymski" i "póżnolateński". W tytule pracy, jak i w treści, stosuje się wyłącznie termin "młodszy okres przedrzymski", co wymaga krótkiego, w ramach wstępu, wyjaśnienia. Problematyka chronologii i związanej z nią terminologii wyjaśniona zostanie szerzej w rozdziale III...

 

Bartłomiej Rogalski, Zagadnienia wstępne

 

Spis treści

Zagadnienia wstępne

s.7

Rozdział I. Warunki geograficzno-przyrodnicze na terenie Pomorza Zachodniego i Przedniego

s.17

 I.1. Podział fizyczno-geograficzny Pomorza Zachodniego i Przedniego

s.17

 I.2. Zagadnienia geomorfologiczne

s.29

 I.3. Warunki klimatyczne

s.31

 I.4. Warunki glebowe

s.33

 I.5. Hydrografia Pomorza

s.34

 I.6. Procesy abrazji i akumulacji morskiej

s.35

 I.7. Szata roślinna

s.36

Rozdział II. Stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim

s.40

 II.1. Dorobek archeologii Pomorza Zachodniego i Przedniego do roku 1945

s.40

 II.2. Badania archeologiczne w okresie powojennym

s.48

 II.3. Stan badań nad osadami z młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim

s.56

   II.3.1. Ilość przebadanych stanowisk, zakres prac terenowych

s.57

   II.3.2. Stan opracowania materiałów

s.62

 II.4. Stan badań nad cmentarzyskami z młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim

s.69

   II.4.1. Liczba przebadanych stanowisk, zakrec prac terenowych na cmentarzyskach

s.69

   II.4.2. Stan opracowania materiałów

s.72

 II.5. Znaleziska pojedyncze z młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim

s.113

Rozdział III. Chronologiczno-kulturowe uwarunkowania młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim

s.121

 III.1. Problematyka terminologii

s.121

 III.2. Chronologia

s.123

   III.2.1. Problemy datowania materiałów z młodszegookresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim

s.125

   III.2.2. Chronologia najwarzniejszych cmentarzysk z Pomorza Zachodniego i Przedniego w ujęciu klasycznym

s.132

   III.2.3. Dynamika przemian kulturowych społeczeństw Pomorza Zachodniego i Przedniego w starszym i młodszym okresie przedrzymskim

s.161

   III.2.4. Typologia i datowanie ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim

s.198

     III.2.4.1. Ceramika ludniści kultury jastorfskiej

s.198

     III.2.4.2. Ceramika kultury oksywskiej

s.234

 III.3. Wnioski

s.250

Rozdział IV. Oblicze kulturowe Pomorza Zachodniego i Przedniego u schyłku starszego okresu przedrzymskiego

s.251

Rozdział V. Przemiany osadnicze na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim w młodszym okresie przedrzymskim

s.262

Zakończenie

s.283

Katalog

s.287

Wstęp

s.289

Stanowiska

s.299

 Pomorze Zachodnie

s.299

   I. Osady

s.299

   II. Cmentarzyska i groby pojedyncze

s.312

   III. Znaleziska pojedyncze

s.422

 Pomorze Przednie

s.445

   I. Osady

s.445

   II. Cmentarzyska i groby pojedyncze

s.446

   III. Znaleziska pojedyncze

s.502

Bibliografia

s.521

Tabele [1-3]

s.549

Mapy [1-6]

s.581

Diagramy [1-8]

s.599

Ryciny [1-110]

s.609