Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Stettin/Szczecin – jedna historia / eine Geschichte

Ilustracje: kolorowe
Wydanie: wydanie drugie
Ilość stron: 305
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2022
ISBN/ISSN : 978-87-93561-09-0
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Bornholm-Szczecin
Długość: 210 mm
Szerokość: 25 mm
Wysokość: 280 mm
Cena podstawowa dla wariantu 70,00 zł

Katalog do wystawy "Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie". Wystawa prezentowana od 4.06.2021 do 30.09.2022 w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Wybór polskich dzieł daje wgląd zarówno w okoliczności tworzenia szczecińskiej kolekcji muzealnej, jak i specyfikę sztuki polskiej tego okresu. W publikacji znajduje się obszerny opis historii muzeum w Szczecinie przed i po 1945 roku. Ponadto została opisana między innymi historia zbiorów niemieckiego muzeum oraz okoliczności powstawania kolekcji w polskim muzeum po 1945 roku. Zwieńczenie katalogu stanowią reprodukcje i noty do wszystkich dzieł, które zostały zaprezentowane na wystawie.

 

 

Czy Stettin i Szczecin to jedno miasto? Chociaż właściwszym pytaniem jest to, czy historia Stettina i historia Szczecina to historia jednego czy dwóch odrębnych miast? Na oba człony tego pytania można odpowiedzieć twierdząco: tak, to jedno miasto, bo pamięć przeszłości w coraz mniejszym stopniu dzieli historyków Stettina-Szczecina; oraz: tak, to dwa odrębne miasta, pomiędzy którymi ci sami historycy dość zgodnie gotowi są wskazać oczywisty punkt nieciągłości. A dotyczy to tyleż badaczy stettińskich-szczecińskich dziejów, co sztuki. Ba! Jeśli spojrzeć okiem nawet nie znawcy, ale miłośnika sztuki na prezentowany tu przegląd kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, łatwo jest te nieciągłości – te luki, miejsca puste i prowokujące niewygodne pytania – wskazać. Na przykład takie: skoro zgadzamy się, uznajemy i celebrujemy już dziś w sposób nieskrępowany to, że miasto było niemieckie, to dlaczego tak mało tu obiektów niemieckich? (…)

 

Beata Małgorzata Wolska, Stettin/Szczecin – jedna historia

 

Sind Stettin und Szczecin eine Stadt? Obwohl eine angemessenere Frage lautet: Ist die Geschichte von Stettin und die Geschichte von Szczecin die Geschichte einer oder von zwei separaten Städten? Beide Teile dieser Frage können bejaht werden: Ja, es ist eine Stadt, weil die Erinnerung an die Vergangenheit der Stadt die Historiker von Stettin-Szczecin in einem immer geringeren Maße trennt. Ansonsten: Ja, das sind zwei separate Städte, bei denen dieselben Historiker recht einvernehmlich bereit sind, auf den offensichtlichen Punkt der Diskontinuität hinzuweisen. Und das betrifft sowohl die Forscher der Geschichte von Stettin/Szczecin als auch die Kunst. Tja! Selbst wenn man nicht mit dem Auge des Kenners, sondern des Kunstliebhabers auf die hier präsentierte Übersichtsschau der Sammlung des Nationalmuseums Szczecin blickt, ist es einfach, diese Diskontinuitäten – diese Lücken, leeren Stellen und provokanten unbequemen Fragen – zu avisieren. Zum Beispiel solche: Wenn wir uns darin einig sind, es anerkennen und zelebrieren, dass die Stadt deutsch war, warum gibt es denn hier so wenig deutsche Objekte? (...)

 

Beata Małgorzata Wolska, Stettin/Szczecin – eine Geschichte

 

 

Spis treści

Lars Kærulf Møller, Słowo wstępne

 s.5

Beata Małgorzata Wolska, Stettin/Szczecin – jedna historia

s.17

Dariusz Kacprzak, Z dziejów szczecińskiego muzealnictwa: museum stadt Stettin

 s.19

Beata Małgorzata Wolska, Krótka historia muzeum (i) Szczecina

s.49

Dariusz Kacprzak, Sztuki piękne w Szczecinie i na ziemiach pomorza zachodniego w XIX i pierwszej połowie XX wieku

s.87

Beata Małgorzata Wolska, Różne (od)cienie patriotyzmu. Sztuka polska przełomu XIX i XX wieku w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie

s.119

Katalog dzieł

s.145

Literatura (wybór)

s.304

 

Inhaltsverzeichnis

Lars Kærulf Møller, Einleitung

 s.5

Beata Małgorzata Wolska, Stettin/Szczecin – eine Geschichte

s.17

Dariusz Kacprzak, Zur Geschichte der Stettiner Museen: das Museum der Stadt Stettin

 s.19

Beata Małgorzata Wolska, Kurze Geschichte des Museums (und) der Stadt Stettin

s.49

Dariusz Kacprzak, Bildende Kunst in Stettin und Hinterpommern im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

s.87

Beata Małgorzata Wolska, Verschiedene Schatt(ierung)en des Patriotismus. Polnische Kunst der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Sammlung des Nationalmuseums Stettin

s.119

Katalog der Werke

s.145

Literatur (Auswahl)

s.304