Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Oswajanie modernizmu. Sztuka estońska 1. połowy XX wieku. Adapting Modernity. Classics of Estonian Art in the First Half of the 20th Century

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 192
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010
ISBN/ISSN : 978-9949-9086-4-6
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Tallinn
Wydawca: Eesti Kunstimuuseum
Długość: 210 mm
Szerokość: 20 mm
Wysokość: 280 mm
Cena podstawowa dla wariantu 58,00 zł

 

 Publikacja jest dwujęzycznym katalogiem do wystawy "Oswajanie modernizmu. Klasycy sztuki estońskiej 1. połowy XX wieku". Wystawa prezentowana od 10.12.2010 do 27.02.2011 w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz w od 05.05.2011 do 04.07.2011 Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa była przygotowana przez Estońskie Muzeum Sztuki KUMU w Tallinie. Prezentowane na niej dzieła pochodzą z kolekcji tallińskiej oraz z Muzeum Sztuki w Tartu. To ponad 120 dzieł najznakomitszych klasyków sztuki estońskiej reprezentujących najważniejsze osobowości i nurty artystyczne od początku XX wieku po lata 40. Przegląd różnych obliczy sztuki estońskiej – symbolizmu i ilustracji narodowych sag, impresjonistycznych i postimpresjonistycznych pejzaży, dzieł awangardy lat 20. oraz odmian realizmu i koloryzmu okresu międzywojennego.

 

 The publication is a bilingual catalogue for the exhibition "Adapting Modernity. Classics of Estonian Art of the First Half of the 20th Century". The exhibition was presented from 10.12.2010 to 27.02.2011 in the National Museum in Szczecin and from 05.05.2011 to 04.07.2011 at the National Museum in Warsaw. The exhibition was prepared by the Estonian Art Museum KUMU in Tallinn. The works presented in exposition come from the Tallinn collection and from the Art Museum in Tartu. These are over 120 works of the finest classics of Estonian art, representing the most important personalities and artistic trends from the beginning of the 20th Century to the 40s. A review of various faces of Estonian art – symbolism and illustrations of national sagas, impressionist and post-impressionist landscapes, works of the avantgarde of the 20s and varieties of realism and colorism of the interwar period.

 

 Śmierć akademika Johanna Kölera w Petersburgu 1899 roku można uznać za symboliczny koniec pewnego etapu historii sztuki estonskiej. Na przełomie XIX i XX wieku malarstwo plenerowe, impresjonizm i następujące po nim kierunki znacznie zmieniły oblicze sztuki akademickiej, zrewolucjonizowały proces uwieczniania zmienności natury poprzez zastosowanie nowych zasad pracy (wyjście w plener) i sposobu malowania (wprowadzenie estetyki dzieła niedokończonego). Stopniowe wychodzenie z XIX wieku wiązało się z odrodzeniem kulturowym i przewartościowaniem norm dotyczących życia osobistego. Tym zjawiskom towarzyszyły w Estonii upadek kultury Niemców bałtyckich, polityka rusyfikacji państwa carskiego oraz związane z narodowym przebudzeniem w pierwszej połowie XIX wieku dążenie Estończyków do samostanowienia w dziedzinie kultury. Do zakorzenienia się modernizmu estońska sztuka potrzebowała jeszcze jednego kroku – wyzwolenia świadomości z więzów instytucji. Demonstracyjne odejście Antsa Laikmaa z Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie w 1897 roku, wyłamanie się z akademickiej tradycji, było jednym z najbardziej symbolicznych gestów w historii sztuki estońskiej.

 

Tiina Abel, Oswajanie modernizmu. Sztuka estońska 1. połowy XX wieku

 

 When the Estonian academic painter Johann Köler passed away in Saint Petersburg in 1899, it symbolically put an end to an era in Estonian art history. "Plein-air" painting, Impressionism and succeeding trends had considerably changed the nature of academic art by the turn of the 19th century. In an attempt to capture the ever-changing quality of nature, artists reformed their methods of work (working outside the studio in the open air) and painting techniques (the aesthetics of incompleteness). In stages, they broke free from the 19th century, bringing about cultural innovation and re-examination of the artist's position in society. In Estonia, this change was additionally coloured by the decline of the Baltic German culture, the Russification policy of imperial Russia, and the pressure of cultural self-assertion following the National Awakening of Estonians in the second half of the 19th century. Estonian art needed only one more circumstance to let Modernism take root – the artists' self-awareness had to be freed from the clutches of institutions. Ants Laikmaa's dramatic departure from the Düsseldorf Academy of Arts in 1897, his break with the tradition of academic art education, is considered one of the most symbolic gestures in Estonian art history.

 

Tiina Abel, Adapting Modernity. Classics of Estonian art in the first half of the 20th century

 

 

 Spis treści

 Przedmowa

s.7

 Szymon Piotr Kublak

 Baltic Countries. Opolsko estonskih kontaktach antystycznych w latach 30. XX wieku

s.11

 Tiina Abel

 Oswajanie modernizmu. Sztuka estonska 1. połowy XX wieku

s.21

 Przełom wieków

s.25

 Odkrywanie modernizmu

s.37

 Awangardowe inspiracje

s.53

 Pożądanie i rozpacz

s.71

 Człowiek nowoczesny

s.83

 Światło i kolor

s.99

 Modernizowanie realizmu

s.113

 Powrót hedonizmu

s.129

 Biografie

s.139

 Ważne wydarzenia z historii sztuki estońskiej

s.175

 Dzieła prezentowane na wystawie

s.181

 

 Contents

 Forewords

s.8

 Szymon Piotr Kubiak

 The Baltic Countries. On Polish Estonian artistic contacts in the 1930s

s.16

 Tiina Abel

 Adapting Modernity. Classics of Estonian art in the first half of the 20th century

s.22

 From one century to the next

s.27

 Discovering Modernity

s.39

 In the footsteps of the avant-garde

s.55

 Lust and despair

s.74

 The modern man

s.85

 Light and colour

s.102

 Modernising Realism

s.115

 Return of hedonism

s.130

 Biographies

s.139

 Some events in Estonian cultural history

s.175

 Exhibition list

s.181