Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Mons Sancti Laurenti tom 2 Wczesośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 313
Format: A4
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2004
ISBN/ISSN : 83-231-1751-9
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Toruń
Długość: 220 mm
Szerokość: 25 mm
Wysokość: 300 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Zbiór prac zrealizowanych podczas wielozadaniowego projektu badawczeg KBN pt. "Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis" przez Instytut Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu (obecnie Instytut Archeologii) w latach 2001–2003. Stanowił on część szerszego programu badawczego dotyczącego genezy i rozwoju przedlokacyjnego Chełmna na Pomorzu Nadwiślańskim. Istotne miejsce w tym projekcie zajmowały badania paleoekologiczne ukierunkowane na zbadanie wielorakich relacji zachodzących pomiędzy społecznościami zamieszkującymi obszar przy Górze św. Wawrzyńca a lokalnym środowiskiem przyrodniczym.

 

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie jest jednostką kulturowo-osadniczą obejmującą grodzisko znajdujące się przy Górze św. Wawrzyńca i związane z nim funkcjonalnie najbliższe otoczenie. Obszar ten obejmuje wysoczyznę morenową, zbocze i dno doliny Wisły – w sumie około 1,5 km2. Ogólny opis środowiska przyrodniczego samego grodziska w Kałdusie został opracowany w katalogu wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej na podstawie map geomorfologicznych, geologicznych, hydrograficznych i glebowych (Molewski 1994, s. 85). Natomiast szczegółowe prace nad poszczególnymi komponentami środowiska geograficznego mikroregionu od kilku lat prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół przedstawicieli różnych nauk przyrodniczych i humanistycznych. Ich celem jest odtworzenie warunków środowiska panujących w okresie od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, środowiska, które w istotny sposób determinowało działalność człowieka zamieszkującego badany mikroregion. Środowisko geograficzne rozumiane jest tu jako system przyrodniczo-antropogeniczny łączący bio- i abiotyczne komponenty naturalne (środowisko przyrodnicze) oraz dorobek materialny i potencjał duchowy człowieka (środowisko antropogeniczne)...

 

Jacek B. Szamańda, Małgorzata Luc, Krzysztof R. Lankauf, Zarys środowiska geograficznego wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie

 

Spis treści

 Od redakcji - wprowadzenie do problematyki badań interdyscyplinarnych zespołu osadniczego w Kałdusie (Wojciech Chudziak)

s.9

Środowisko przyrodnicze

 

Jacek B. Szmańda, Małgorzata Luc, Krzysztof R. Lankauf

Zarys środowiska geograficznego wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie

s.19

Małgorzata Luc, Jacek B. Szmańda

Krajobraz chełmińskiego mezoregionu osadniczego

s.31

Jarosław Kordowski

Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia

s.43

Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf

Litologia i struktura wewnętrzna Góry św. Wawrzyńca w świetle badań sedymentologicznych

s.69

Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Switoniak

Charakterystyka współczesnej pokrywy glebowej w Kaktusie i w jego otoczeniu

s.83

Kazimierz Tobolski

O potrzebie badań pateoekologicznych w Dolinie Doinej Wisły

s.101

Wiesław Cyzman, Dariusz Kamiński

Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i w jego otoczeniu

s.113

Mirosława Ceynowa-Giełdon, Dariusz Kamiński

Relikty roślinne związane z pradziejowym i wczesnośredniowiecznym osadnictwem w Kałdusie

s.129

Agnieszka M. Noryśkiewicz

Analiza pyłkowa osadów biogenicznych terasy zalewowej Wisły w profilu Chełmno/Rybaki

s.143

Agnieszka M. Noryśkiewicz

Przemiany w szacie roślinnej okolic Uścia w okresie ostatnich dwóch tysięcy lat

s.151

Bożena Noryśkiewicz

Badania palinologiczne osadów limnicznych Jezior Starogrodzkich

s.165

Człowiek i środowisko przyrodnicze

 

Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf, Małgorzata Luc

Próba rekonstrukcji zmian rzeźby Góry św. Wawrzyńca i fazy jej rozwoju

s.177

Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak

Rekonstrukcja dawnej pokrywy glebowej oraz jej przekształceń na terenie zespołu osadniczego w Kałdusie

s.185

Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak

Zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach w obrębie zespołu osadniczego w Katdusie i w jego otoczeniu

s.199

Wojciech Chudziak, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Bożena Noryśkiewicz

Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle historii roślinności

s.209

Marek Polcyn

Pozaekonomiczny aspekt źródeł paleoetnobotanicznych na przykładzie obiektu 4/98 z grodziska w Kałdusie, stanowisko 3

s.231

Jacek B. Szmańda

Charakterystyka sedymentofogiczna środowiska depozycyjnego osadów wypełniających obiekt 4/98  w Kałdusie, stanowisko 3

s.245

Halina Pomianowska

Nieznany eratyk odkryty w pobliżu Góry św. Wawrzyńca w Kaidusie

s.251

Daniel Makowiecki

Zwierzęta z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie

s.257

Jarmila Krzymińska

Analiza malakologiczna i ostrakodologiczna osadów z Kałdusa (stanowiska 2 i 3)  oraz z Jeziora Starogrodzkiego Południowego

s.275

Dorota Bienias

Położenie fizjograficzne i chronologia stanowisk archeologicznych w Kałdusie i w jego otoczeniu

s.281

Badania pomocnicze

 

Alicja Chruścińska, Hubert L. Oczkowski, Krzysztof R. Przegiętka

Góra św. Wawrzyńca - pierwsze wyniki datowania osadów eolicznych metodą optycznie stymulowanej luminiscencji

s.299

 

 

Contents

From the Editor - the Iniroduction to the Issues of Interdisciplinary Research on the Settlement Complex in Kałdus

s.13

Natural Environment

 

Jacek B. Szmańda, Małgorzata Luc, Krzysztof R. Lankauf

An Outline of Geographic Environment of the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus

s.29

Małgorzata Luc, Jacek B. Szmańda

The Landscape of Chełmno Settlement Meso-Region

s.42

Jarosław Kordowski

Deposits and Topography of the Vistula River Valiey in the Vicinities of Chełmno and Świecie

s.68

Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf

Lithology and Inner Structure of Saint Lawrence Mountam as Shown by Sedimentary Research

s.82

Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Switoniak

The Contemporary Soil Sheet Charactenstics in Kałdus snd its Vicinity

s.97

Kazimierz Tobolski

On the Need of Palaeo-ecological Research in the Lower Vistuta Valley

s.111

Wiesław Cyzman, Dariusz Kamiński

Real and Potential Vegetation in Kałdus and its Vicinity

s.126

Mirosława Ceynowa-Giełdon, Dariusz Kamiński

Plant Relics of Primeval and Early Medieval Settlement in Kałdus

s.140

Agnieszka M. Noryśkiewicz

Pollen Analysis of Biogenic Sediments of the Flood Terrace of the Vistula in Chełmno/Rybaki Profile

s.150

Agnieszka M. Noryśkiewicz

Changes in Vegetation of the Vicinities of Uść within the Last Two Thousand Years

s.163

Bożena Noryśkiewicz

Palynological Studies of Limnic Sediments of the Starogrodzkie Lakes

s.173

Man and Natural Environment

 

Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf, Małgorzata Luc

An Attempt to Reconstruct the Changes to the Topography and the Development Phases of Saint Lawrence Mountain

s.183

Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak

The Reconstruction of the Former Soil Layer and its Transformations in Kałdus Settlement Complex

s.197

Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak

Diverse Phosphorus Contents in the Soils of the Settlement Complex in Kałdus and its Vicinity

s.207

Wojciech Chudziak, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Bożena Noryśkiewicz

The Settlement of the Vicinities of Saint Lawrence Mountain in the Last Three Thousand Years in Light of the History of Local Vegetation

s.224

Marek Polcyn

Non-economic Aspect of Palaeo-ethno-botanical Evidence from fhe Object 4/98 from the Stronghold in Kałdus, Site 3

s.242

Jacek B. Szmańda

Sedimentary Characteristics of Deposition Environment of Sediments Filling Object 4/98 in Kałdus, Site 3

s.250

Halina Pomianowska

An Unknown Erratic Stone Discovered in Kałdus in the Vicinity of Saint Lawrence Mountain

s.255

Daniel Makowiecki

The Animals from the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus

s.273

Jarmila Krzymińska

Malacological and Ostracodological Analysis of Sediments from Kałdus (Sites 2 and 3) and from South Starogrodzkie Lake

s.279

Dorota Bienias

Physiographic Layout and Chronology of Archaeological Sites in Kałdus and its Vicinity

s.287

Auxiliary Studies

 

Alicja Chruścińska, Hubert L. Oczkowski, Krzysztof R. Przegiętka

Saint Lawrence Mountain - the First Results of Eolic Sediments Dating by Optically Stimulated Luminescence

s.312