Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

In gremio - in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta / In gremio - in praxi. Leather Items for Everyday and Special Occasions

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 268
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-63365-30-1
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 210 mm
Szerokość: 17 mm
Wysokość: 297 mm
Cena podstawowa dla wariantu 65,00 zł

"In gremio - in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta" to drugi zbiór studiów poświęconych dawnej wytwórczości skórzanej. Autorzy poszczególnych artykułów skupili uwagę na przedmiotach wykonanych ze skóry zwierzęcej, używanych w życiu codziennym, w różnych okresach historycznych, oraz na zagadnieniach szeroko pojętego rzemiosła i produkcji skórniczej od średniowiecza do współczesności

 

Mija już 35 lat od czasu, gdy Pani Profesor Irena Turnau, prekursorka interdyscyplinarnych studiów nad skórnictwem, o stanie badań nad tą dziedzina wytwórczości na ziemiach polskich pisała, że „przedstawia się znacznie gorzej aniżeli w innych dziedzinach produkcji" dlatego, że „większość gałęzi wytwórczych w skórnictwie długo utrzymywała się na poziomie rzemieślniczym. Zarazem były to typowe rzemiosła usługowe rozproszone po całym kraju bez wyraźnych centów produkcji, co zniechało badaczy regionalnych do tej tematyki". Wydaje się, że w ciągu ostatnich trzech dekad większość postulatów  zgłaszanych w cytowanym artykule  doczekała się realizacji, czego majlepszym dowodem jest drugi juz tom studiów interdyscyplinarnych poświęconych skórnictwu.

Anna B. Kowalska  - Słowo wstępne

 

 

Spis treści / Contents

Slowo wstępne

Introduction

 Str.7

Część 1.Archeologia

Part 1.Archaelogy

 

Anna b.Kowalska

Średniowiwczne rzemiosło obuwnicze na Pomorzu. Zarys problematyki 

Medieval leatherworking trade in Pomerania. An outline of major issues

Str.13 

Beata Wywrot-Wyszkowska

Uwagi na temat recyklingu oraz napraw i przeróbek wyrobów skórzanych w późnośredniowiecznym Kołobrzegu

Remarks on recycling and repairs as well as changes in leatherwear in late medieval Kołobrzeg

Str.29 

Przedmioty skórane ze Staroturuchańska we Wschodniej Syberii (badania wykopaliskowe w latach 2010-2011 rr.)

Leather finds from Staroturuknansk settlement (excavations in 2010-2011)

Str.45 

Część 2. Archeologia i historia sztuki

Part 2.Archaelogy and the history of art

 

Beata Ceynowa 

Średniowieczna tradycja  darów miłosnych na przykładie bogato dekorowanych toreb skórzanych z Gdańska

Medieval tradition of love offerings on the basis of lavishly decorated leather bags from Gdańsk

Str.75 

Małgorzata Możdżyńska- Nawotka, Diana Jędrysek-Skotnicka

Od dworskiego splendoru do inspiracji antykiem. Obuwie dziecięce z XVIII i początku XIX wieku w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

From court splendour to inspirations from antiquity. Children's shoes from the 18th and the beginning of the 19th centuries in the collection of the National Museum in Wrocław

Str.97

Część 3.Historia i historia sztuki

Part 3. History and the history of art

 

Anna Bartczak

Szczecińskie rzemiosła i przemysły skórzane w XVIII i XIX wieku w  życiu gospodarczym miasta

Szczecin craft and leatherworking in the 18th and 19th centuriws in the economic life on the town

Str.133

Ewa Gwiazdowska

Niedaleko pada jabłko od jabłoni

Przedmioty skórzane na rysunkach i szkicach Augusta Ludwiga Mosta

Like father, like son.

Leather goods in drawings and sketches by August Ludwig Most

Str.143

Agnieszka Pawłowska

Godła cechów pomorskich jako źródła do historii skórnictwa

Pomeranian guid sings as sources for the history of leatherworking

Str.179

Część 4.Etnografia

Part 4. Ethnography

 

Iwona Karwowska

Wyroby skórzane i narzędzia do ich produkcji w zbiorach Działu Etnografuu Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie

Leather goods and tools for their production in the collection of the Departament of the Ethnography of Pomerania National Museum in Szczecin

Str.191 

Ewa Prądzyńska

Kasta dyam w kulturze Dogonów z Mali - pozycja i znaczenie 

The duam caste in the Dogon culture from Mali - their status and significance

Str.209

Część 5. Archeologia i garbarstwo

Part 5. Archaeology and tanning

 

Anna B. KOwalska, Teresa Radek

Uwagi na temat średniowiecznego garbarstwa w świetle źródeł archeologicznych i analiz zoologicznych. Przykład Szczecina

Medieval tanning in the light of archaeological sources and zoological analyses. The example of Szczecin

Str.227

Krzysztof Śmiechowski

Wybrane aspekty współczesnego garbarstwa

Selected aspects of contemporary tanning

Str.247