Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom XII

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 722
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 250 mm
Cena podstawowa dla wariantu 88,56 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

Dokładnie 60 lat temu, w 1957 roku, ukazał się pierwszy tom Rocznika Muzeum Pomorza Zachodniego pod tytułem „Materiały Zachodnio-Pomorskie". Od początku głównym celem czasopisma była prezentacja wyników prac naukowych i badawczych nad różnymi aspektami historii Szczecina i Pomorza. Pomysł powołania regionalnego periodyku naukowego zrodził się w trakcie rozmów prof. Władysława Filipowiaka z jego nauczycielem akademickim i mistrzem – prof. Józefem Kostrzewskim. Podjąwszy się realizacji zamysłu, prof. Filipowiak przez 45 lat (!) jako redaktor naczelny stymulował trwanie i rozwój czasopisma. W tym czasie w skład rady redakcyjnej wchodzili znakomici badacze szczecińscy – historycy, muzealnicy, historycy sztuki i archeolodzy, którzy konsekwentnie realizowali i rozwijali przyjęte we wstępnym okresie działalności założenia merytoryczne. Obok prac o charakterze syntetycznym i publikacji wyników aktualnych badań nad różnorodnymi zagadnieniami historycznymi pojawiły się, i z czasem utrwaliły, stałe działy prezentujące odkrycia archeologiczne, sprawozdania z działalności zachodniopomorskich placówek muzealnych, materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego, recenzje i omówienia bieżących wydawnictw naukowych, zagadnienia związane z konserwacją zabytków oraz rubryki okazjonalne. Przez kolejne lata poszerzał się krąg odbiorów czasopisma i autorów rekrutujących się z różnych obszarów nadbałtyckich, a w związku z podejmowaniem nowych inicjatyw badawczych rozwijała się także problematyka opracowań zamieszczanych na jego łamach. Począwszy od tomu X, który ukazał się w 1965 roku, zmienił się zapis tytułu rocznika na „Materiały Zachodniopomorskie", a od tomu XVI wraz z podniesieniem w 1970 roku rangi szczecińskiej placówki muzealnej – czasopismo stało się Rocznikiem Muzeum Narodowego w Szczecinie. W jednolitej szacie graficznej w charakterystycznej niebieskiej okładce z gryfem pomorskim czasopismo było wydawane do 2000 roku.

 

Od Redakcji

 

Spis treści

Od Redakcji s.7
   
Krzysztof Kowalski. Dorota Kozłowska, Bartłomiej Rogalski  
"Zaginione – Ocalone". Odkrycie zabytków archeologicznych ze szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Mołtowie s.9
"Lost – Saved". The discovery of archaeological artefacts from Szczecin collection of Pomeranian antiques in Mołtowo s.74
   
Agnieszka Matuszewska  
Społeczności kultury pucharów lejkowatych na wyspie Wolin s.77
Funnel Beaker culture communities on Wolin island s.123
   
Agnieszka Matuszewska  
Materiały późnoneolityczne ze Wzgórza Młynówka w Wolinie s.125
Late Neolithic materials from Wzgórze Młynówka in Wolin s.131
   
Justyna Żychlińska  
Kilka uwag o warsztatach tkackich ludności kultury łużyckiej s.133
Some remarks about weaving workshops in the Lusatian culture s.148
   
Jarosław Rola  
Próba interpretacji wyników badań wykopaliskowych na stanowisku kultury łużyckiej w Sypniewie, gm. Jastrowie s.149
An attempt of interpretation of the results of excavations on the Lusatian culture site in Sypniewo, Jastrowie commune s.160
   
Daniel Żychliński  
Sacrum i profanum – przenikanie czy podział? Przyczynek do dyskusji na podstawie badań cmentarzyska ludności grupy gustowskiej w Kunowie, woj. zachodniopomorskie s.161
Sacrum and profanum – diffusion or division? A contribution to the discussion based on excavations on the Gustow group population burial ground in Kunowo, West Pomeranian Voivodeship s.185
   
Peter Donat  
Grubenhäuser und der nordwestslawische Siedlungsraum s.187
Sunken huts and the area of the north-west Slavic settlement s.225
Ziemianki a osadnictwo Słowian północno-zachodnich s.226
   
C. Michael Schirren  
Orakeltrunk oder Walkürengruß? Eine Hand mit Trinkhorn aus Groß-Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg s.227
Oracle toast or Valhalla welcome? Hand holding drinking horn from Groß-Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg s.238
Toast wyroczni czy powitanie w Walhali? Ręka trzymająca róg do picia z Groß-Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg s.238
   
Kamil Kajkowski  
O wolińskiej kącinie raz jeszcze s.239
Again about the Wolin pagan temple s.245
   
Eugeniusz Cnotliwy, Sławomir Słowiński  
Pozostałości pracowni grzebienniczych nowo odkrytych w Wolinie s.247
Remains of newly discovered comb production workshops in Wolin s.361
   
Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński  
Zawieszki dzwoneczkowate z cmentarzyska w Dziekanowicach oraz z Ostrowa Lednickiego s.363
Bell-shaped pendants from the cemetery in Dziekanowice and from Ostrów Lednicki s.380
   
Antoni Porzeziński  
Charakterystyka form obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Cedyni (stanowisko 2, drugi etap prac badawczych w latach 1976-1985) s.381
The characterization of burial rites forms in the cemetery in Cedynia (site 2, the second stage of research in the years 1976-1985) s.412
   
Jens-Peter Schmidt  
Frühgeschichtliche Wegeführungen im Recknitztal bei Laage, Lkr. Rostock s.413
Prehistoric roads in the Recknitz River valley near Laage, Lkr. Rostock s.424
Prehistoryczne drogi w dolinie rzeki Recknitz w pobliżu miejscowości Laage, Lkr. Rostock. s.425
   
Jerzy Gawlikowski, Jerzy Stępień  
Zwierzęta dziko żyjące na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu s.427
Wild animals in West Pomerania in the early Middle Ages s.447
   
Zbigniew Radacki  
Rozważania na temat początków klasztoru cysterskiego w Kołbaczu s.449
Considerations on the beginning of the Cistercian monastery in Kołbacz s.461
   

Ewa Górkiewicz-Bucka

 
Biżuteria z wczesnośredniowiecznego grodziska w Kamieniu Pomorskim s.463
Jewellery from the early medieval stronghold in Kamień Pomorski s.481
   
Henryk Kustosz, Artur Sobucki  
Odkrycie reliktów średniowiecznego kościoła klasztornego dominikanów pw. św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Wstępne wyniki badań architektoniczno-archeologicznych s.483
The discovery of remains of medieval Dominican monastery church of St Giles in Kamień Pomorski. Preliminary results of architectural and archaeological research s.546
   
Magdalena Szymczyk  
Badania archeologiczne w Myśliborzu w latach 1945-2014 s.547
Archaeological research in Myślibórz in the years 1945-2014 s.571
   
Marcin Dziewanowski, Paulina Romanowicz  
Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską s.573
Będargowo. A contribution to the study on Western Pomeranian medieval village s.609
   
Anna B. Kowalska  
Zapomniana rzeczywistość. Zarys dziejów klasztorów w średniowiecznym Szczecinie s.611
Forgotten reality. A brief history of medieval monasteries in Szczecin s.631
   
Piotr Maliński, Wojciech Filipowiak, Przemysław Krajewski  
Wrak łodzi rybackiej z Kamienisk, gmina Goleniów s.633
Fishing boat wreck from Kamieniska, Goleniów commune s.646
   
Piotr Maliński, Przemysław Krajewski, Sławomir Radaszewski  
Wrak łodzi z lekkiego parku przeprawowego NLP w Rejonie Pamięci Narodowej s.647
Wreck of boat from the light pontoon bridge park NLP in the Region of National Remembrance s.656
   
Andrzej W. Święch, Benedykt Hac  
Monitoring XX-wiecznych wraków wojennych na przykładzie badań środowiskowych jednostki SS Stuttgart – studium przydatności pozyskanych danych w kontekście prac archeologicznych i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego s.657
Environmental supervision of the 20 century shipwrecks using the example of the remains of vessel SS Stuttgart – case study of the usefulness of obtained data in the context of archaeological work and the protection of underwater cultural heritage s.669
   
Ewa Gwiazdowska  
Gewerbt, gewalkt, genäht und poliert. Schuh- und Lederwerk im künstlerischen Schaffen von August Ludwig Most s.671
Tanning, sewing and polishing. Footwear and leather production in the works by August Ludwig Most s.715
Garbowanie, szycie i polerowanie. Obuwnictwo i produkcja skórnicza w pracach Augusta Ludwiga Mosta s.718
   
Maria Danuta Wołągiewicz  
Wspomnienie o prekursorskich badaniach powierzchniowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1958-1962 s.721