Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria Tom I zeszyt 1

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 289
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 175 mm
Szerokość: 20 mm
Wysokość: 245 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,86 zł

 "Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

 Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

Stanowisko archeologiczne będące przedmiotem niniejszego opracowania zostało odkryte przez autora w 1997 r., podczas kompleksowych badań poszukiwawczych, prowadzonych w dorzeczu Regi, na terenie dzisiejszego powiatu gryfickiego i łobeskiego. Jest ono położone na wysokim, prawym brzegu tej rzeki w obrębie niezabudowanej części miasteczka Płoty, na obszarze, który jeszcze do niedawna należał do wsi Budziszcze – dzisiaj będącej częścią miasta (ryc. 1). Wówczas to, w kilku miejscach ugorowanej, porośniętej wysokimi trawami powierzchni terasy wydobyto z kretowisk kilkanaście mało charakterystycznych zabytków krzemiennych, głównie różnych odłupków, fragmenty wiórów oraz odpady. Stanowisko zostało oznaczone jako Płoty-Budziszcze 2 [AZP/22-12/15].

 

Tadeusz Galiński, Stanowisko mezolityczne w Płotach. Inwentarze maglemoskie z ostrzami typu Vig

 

 

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Tadeusz Galiński  
Stanowisko mezolityczne w Płotach. Inwentarze maglemoskie z ostrzami typu Vig s.5
   
Jolanta Ilkiewicz  
Znaleziska archeologiczne z Chwalimskiego Bagna s.63
   
Dorota Kozłowska  
Szczecin-Płonia, stanowisko 2. Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej s.101
   
Marek Dworaczyk  
Ceramika naczyniowa kultury łużyckiej z Pyrzyc s.123
   
Magdalena Naum  
Słowiański Bornholm. Kontakty między Bornholmem a płn.-zach. wybrzeżem Bałtyku w latach 900-1259 s.133
   
Felix Biermann  
Nowe badania wczesnośredniowiecznego Uznamia s.149
   
Eugeniusz Cnotliwy  
Wyroby ze skóry z wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie s.167
   
Eugeniusz Cnotliwy, Izabela Bobik  
Wczesnośredniowieczna szkatułka drewniana z badań w Szczecinie s.203
   
Antoni Porzeziński  
Typologia i chronologia średniowiecznych skuwek sprzączek pasa z Cedyni w woj. zachodniopomorskim s.215
   
Anna Bogumiła Kowalska  
Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie s.227
   
Bożena Chełkowska, Zygmunt Chełkowski  
Charakterystyka szczątków ryb z badań archeologicznych w Dargobądzu na wyspie Wolin (stanowisko 10) s.253

 

DYSKUSJE I POLEMIKI

Tadeusz Malinowski  
W sprawie cmentarzyska na Rowokole koło Smołdzina w powiecie słupskim s.279
   
Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron  
O cmentarzysku na Rowokole – w odpowiedzi T. Malinowskiemu s.287

 

Contents

STUDIA I MATERIAŁY

Tadeusz Galiński  
The Megalithic site in Płoty. The Maglemosian inventories with the blades Vig type s.5
   
Jolanta Ilkiewicz  
Archaeological finds from "Chwalimskie Bagno" (Chwalimskie Bog) s.63
   
Dorota Kozłowska  
The settlement of the Linear Band Ceramic Culture – Szczecin-Płonia, site 2 s.101
   
Marek Dworaczyk  
The Lasatian Culture pottery from Pyrzyce s.123
   
Magdalena Naum  
Slavic Bornholm – searching for the interactions between Bornholm and the north-western slavic area ca 900-1259 s.133
   
Felix Biermann  
New investigations of the early-medieval Uznam s.149
   
Eugeniusz Cnotliwy  
Leather items from the trench No 5, site 1 in Wolin s.167
   
Eugeniusz Cnotliwy, Izabela Bobik  
The early-medieval casket from Szczecin investigations s.203
   
Antoni Porzeziński  
Typology and chronology of the medieval fitting of belt buckles from the site No 2 in in Cedynia, Western Pomeranian County s.215
   
Anna Bogumila Kowalska  
Attempts to interpret the results of rescue excavations at the south-western part part of the Old Town in Szczecin s.227
   
Bożena Chełkowska, Zygmunt Chełkowski  
Fish remains from the archaeological excavation carried out in Dargobądz on Wolin Island (site No 10) s.253

 

DYSKUSJE I POLEMIKI

Tadeusz Malinowski  
Remarks to the cemetery at Rowokół near Smołdzino, District Słupsk s.279
   
Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron  
Abaut the cemetery in Rowokół – in answer to Tadeusz Malinowski s.287