Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Zaginione - ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 392
Format: A4
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-83-63365-20-2
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Cena podstawowa dla wariantu 20,00 zł

Zaginione – ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich / Lost – saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin

Katalog towarzyszący wystawie o tym samym tytule.

Catalogue accompanying the exhibition of the same title.

Zabytki archeologiczne są źródłem wiedzy nie tylko o czasach, z których pochodzą, lecz także o tych, w których je odkrywano, a ich losy często splatają się z najnowszą historią regionu. Prezentowana wystawa opowiada, w formie symbolicznej, o dziejach najstarszej części szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich. Była ona gromadzona w Szczecinie od pierwszej połowy XIX wieku aż po pierwszą połowę lat czterdziestych XX wieku. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną te spośród pomorskich zabytków archeologicznych, które odbyły najdłuższą wędrówkę, zanim po wielu latach trafiły ponownie do „macierzy miast pomorskich”.

Archaeological monuments are a source of knowledge not only about the times from which they originate, but also about those in which they were discovered, and their fate is often intertwined with the recent history of the region. The presented exhibition tells, in a symbolic form, about the history of the oldest part of the Szczecin collection of Pomeranian antiquities. It was collected in Szczecin from the first half of the nineteenth century until the first half of the forties of the twentieth century. The exhibition will present those of the Pomeranian archaeological monuments that have made the longest journey before they returned to the "motherland of Pomeranian cities" after many years.

 

Interesujący przykład, jak mogły toczyć się wojenne losy małych kolekcji zabytków, stanowi historia niewielkiej tablicy z przymocowanymi kilkoma zabytkami ze szkolnych lub prywatnych zbiorów. W archiwum Działu Archeologii MNS znajduje się list mieszkańca Szczecina z 1942 roku, który jako żołnierz znalazł się na froncie wschodnim. Natrafił on w okolicach Woroneża na zbiór miejscowych zabytków archeologicznych, które przesłał do szczecińskiego muzeum. Na podstawie Eingang-Journal udało się odtworzyć numer, pod którym włączono je do zbiorów porównawczych Landesmuseum. Kolekcja ta, jak się okazało, przetrwała wojnę i do dnia dzisiejszego znajduje się w zbiorach Działu Archeologii MNS (ryc. 12).

 

Krzysztof Kowalski, Wladyslaw Filipowiak, Dawne zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie

 

One interesting example of how the war lots of small antiquities collection could proceed is the history of a puny board with several antiquities from school or private sets attached to it. In The National Museum in Szczecin Department of Archaeology Archives there is a 1942 letter by a Szczecin inhabitant who as a soldier went to fight on the east front. Near Woroneż he came across a set of local archaeological antiquities which he sent to the Szczecin Museum. On the basis of the Eingang-Journal a number could be recreated under which this set was included into the comparative collections of The Landesmuseum. As it turned out, this latter collection survived through the war and has remained within the MNS Department of Archaeology till this very day (Fig. 12).

 

Krzysztof Kowalski, Wladyslaw Filipowiak, The Former Archaeological Collections of the National Museum in Szczecin

 

Spis treści

Od Redakcji

s.3

1. Dzieje zbiorów

s.7

1.1. Krzysztof Kowalski, Wladyslaw Filipowiak

   Dawne zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie

s.9

2. Epoka kamienia

s.35

2.1. Tadeusz Galiński

   Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków mezolitycznych

s.37

2.2. Zofia Sulgostowska

   Paleolityczne (?) i mezolityczne wytwory kości i poroża ocalone z dawnej kolekcji starożytności pomorskich w aspekcie technologiczno-surowcowym, użytkowym i symbolicznym

s.47

2.3. Krzysztof Kowalski, Agnieszka Matuszewska

   Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków neolitycznych

s.69

2.4. Tadeusz Galiński, Marcin Dziewanowski, Krzysztof Kowalski

   Epoka kamienia – katalog zabytków

s.81

3. Epoka brązu – wczesna epoka żelaza

s.101

3.1. Dorota Kozlowska-Skoczka

   Wprowadzenie do dziejów zbiorów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

s.103

3.2. Wojciech Blajer

   Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

s.107

3.3 Dorota Kozłowska-Skoczka

   Epoka brązu – wczesna epoka żelaza – katalog zabytków

s.119

4. Okres przedrzymski – okres wędrówek ludów

s.193

4.1. Bartlomiej Rogalski

   Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego

s.195

4.2. Henryk Machajewski

   Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (I-V/VI wiek)

s.203

4.3. Aleksander Bursche

   Monety rzymskie zachowane z dawnej kolekcji starożytności pomorskich

s.223

4.4. Aleksander Bursche

   Monety wczesnobizantyjskie zachowane z dawnej kolekcji starożytności pomorskich

s.233

4.5. Aleksander Bursche, Henryk Machajewski, Bartłomiej Rogalski

   Okres przedrzymski – okres wędrówek ludów – katalog zabytków

s.237

5. Wczesne średniowiecze

s.313

5.1. Anna B. Kowalska

   Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków wczesnośredniowiecznych

s.315

5.2. Genowefa Horoszko

   Wprowadzenie do problematyki skarbów wczesnośredniowiecznych z Pomorza

s.325

5.3. Genowefa Horoszko, Agnieszka Kowalówka

   Wczesne średniowiecze – katalog zabytków

s.329

Bibliografia i źródla archiwalne

s.371

INDEKS ZABYTKÓW

s.387

INDEKS NAZW MIEJSCOWOŚCI

s.388

 

Table of Contents

Editorial Note

s.3

1.The History of Collections

s.7

1.1. Krzysztof Kowalski, Wladyslaw Filipowiak

   The Former Archaeological Collections of the National Museum in Szczecin

s.9

2.The Stone Age

s.35

2.1. Tadeusz Galiński

   The Cultural Issues as Related to the Mesolithic Antiquities: An Introduction

s.37

2.2 Zofia Sulgostowska

   The Paleolithic (?) and Mesolithic Bone and Antlers Artefacts Preserved from the Former Pomeranian Antiquities Collection: the Technological-Raw Material, Utilitarian and Symbolic Aspects

s.47

2.3. Krzysztof Kowalski, Agnieszka Matuszewska

   The Cultural Issues as Related to the Neolithic Antiquities: An Introduction

s.69

2.4. Tadeusz Galiński, Marcin Dziewanowski, Krzysztof Kowalski

   The Stone Age – Catalogue of the Archaeological Finds

s.81

3.The Bronze Age – Early Iron Age

s.101

3.1. Dorota Kozlowska-Skoczka

   An Introduction to the History of the Bronze Age and the Early Iron Age Collections

s.103

3.2. Wojciech Blajer

   The Cultural Issues as Related to the Bronze Age and the Early Iron Age Antiquities: An Introduction

s.107

3.3 Dorota Kozłowska-Skoczka

   The Bronze Age – Early Iron Age – Catalogue of the Archaeological Finds

s.119

4.The Pre-Roman Iron Age – Migration Period

s.193

4.1. Bartlomiej Rogalski

   The Cultural Issues as Related to the Late Pre-Roman Iron Age Antiquities: An Introduction

s.195

4.2. Henryk Machajewski

   The Cultural Issues as Related to the Roman Period and the Early Migration Period (1th-5th/6th century AD) Antiquities: An Introduction

s.203

4.3. Aleksander Bursche

   Roman Coins – Remnants of an Ancient Collection of Pomeranian Antiquities

s.223

4.4. Aleksander Bursche

   Early Byzantine Coins – Remnants of an Ancient Collection of Pomeranian Antiquities

s.233

4.5. Aleksander Bursche, Henryk Machajewski, Bartłomiej Rogalski

   The Pre-Roman Iron Age – Migration Period – Catalogue of the Archaeological Finds

s.237

5. The Early Middle Ages

s.313

5.1. Anna B. Kowalska

   The Cultural Issues as Related to Early Middle Ages Antiquities. An Introduction

s.315

5.2. Genowefa Horoszko

   The Question of the Early Medieval Pomeranian Hoards: An Introduction

s.325

5.3. Genowefa Horoszko, Agnieszka Kowalówka

   The Early Middle Ages – Catalogue of the Archaeological Finds

s.329

Bibliography & Archival Sources

s.371

INDEX OF ARCHAEOLOGICAL FINDS

s.387

INDEX OF PLACE NAMES

s.388